หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม

ผศ.ดร.หมะหมูด หะยีหมัด

ประธานหลักสูตร


mahmood.h@psu.ac.th

ผศ.ดร.รุสลี นุห์


ruslee.n@psu.ac.th

ผศ.ดร.ธวัช นุ้ยผอม


tawat.n@psu.ac.th

ดร.อริศ หัสมา


aris.h@psu.ac.th

ดร.ชุติกาญจน์ เพ็ชร์แก้ว


chutikan.p@psu.ac.th

Dr. Mohamed Soliman Mohamed Soliman


mohamed.so@psu.ac.th

ดร.อศัส วรสูตร


asas.w@psu.ac.th

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์

ประธานหลักสูตร


abdulloh.a@psu.ac.th

รศ.ดร.อาลี สาเมาะ


ali.s@psu.ac.th

ผศ.อาเซ็ม อัชชะรีฟ


asem.a@psu.ac.th

Asst. Prof. Dr. Abdulai M.Kaba


abdulai.kab@psu.ac.th

ผศ.ดร.รุชดี ตาเห


rusdee.t@psu.ac.th

ดร.มนูศักดิ์ โต๊ะเถื่อน


ชั้น 2 อาคารศูนยทดสอบภาษาอาหรับฯ

manoosak.t@psu.ac.th

2296

ดร.อรวิทย์ บุญชม


orawit.b@psu.ac.th

Assoc. Prof. Dr. Mohamed Sharei Soliman Abouzeid


mohamed.sh@psu.ac.th

ดร.ฟาตีเม๊าะ จะปะกิยา


fateemoh.c@psu.ac.th

Dr. P.M.M. Irfan


mohamed.p@psu.ac.th

Hesti Leviana Sari


hesti.l@psu.ac.th

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม

ผศ.ดร.อับดุลฮาดี สะบูดิง

ประธานหลักสูตร


abdulhadee.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.ญาดุลฮัก มิ่งสมร


yadulhak.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ


suttisak.d@psu.ac.th

ผศ.ดร.อุสมาน ยูนุ


usamarn.y@psu.ac.th

ผศ.ดร.ยุทธนา เกื้อกูล


yuttana.k@psu.ac.th

ดร.นิอาบาดี มิง


niabadee.m@psu.ac.th

ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี


asman.t@psu.ac.th

ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง


mroning.s@psu.ac.th

ดร.เชิดชาย จันทรัตน์


chirdchai.c@psu.ac.th

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

ผศ.ดร.สุไม บิลไบ

ประธานหลักสูตร


sumai.b@psu.ac.th

รศ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์


muhammadafeefee.a@psu.ac.th

ผศ.ดร.เกตุ อัสมิมานะ


kate.a@psu.ac.th

ผศ.ดร.สราวุธ สายทอง


sarawut.sai@psu.ac.th

ศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต


ibrahem.n@psu.ac.th

ดร.นุรซีตา เพอแสละ


nurseeta.p@psu.ac.th

ดร.รูดียะห์ หะ


rudiyah.h@psu.ac.th

ดร.สุวรรณี หลังปูเต๊ะ


suwannee.l@psu.ac.th

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา

ผศ.ดร.อับดุลรอนิง สือแต

ประธานหลักสูตร


abdulroning.s@psu.ac.th

รศ.ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ


isma-ie.k@psu.ac.th

ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ


muhammadroflee.w@psu.ac.th

ศ.ดร.ซาการียา หะมะ


zakariya.h@psu.ac.th

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

ผศ.ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา

ประธานหลักสูตร


abdulhakam.h@psu.ac.th

รศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง


niloh.w@psu.ac.th

ผศ.ดร.ซัมซู สาอุ


samsoo.s@psu.ac.th

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา

รศ.ดร.อีสมาแอ กาเต๊ะ

ประธานหลักสูตร


isma-ie.k@psu.ac.th

ผศ.ดร.อับดุลรอนิง สือแต


abdulroning.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ


muhammadroflee.w@psu.ac.th

ศ.ดร.ซาการียา หะมะ


zakariya.h@psu.ac.th

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000