งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายบาดือรี ดอคอ

พนักงานบริหารทั่วไป

ระดับปฎิบัติการ

งานเลขานุการผู้บริหารเเละวารสาร


ชั้น 2 ห้องคณบดี

baderee.do@psu.ac.th

2206

นางสาวมุรณี เจะยะปาร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับปฎิบัติการ

งานสารบรรณ


ชั้น 2 ห้องสำนักงานเลขานุการ

murnee.j@psu.ac.th

2210

นายอาสมาน ลือแบลูโดง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ระดับชำนาญงาน

งานอาคารเเละยานยนต์


ชั้น 2 ห้องสำนักงานเลขานุการ

asman.l@psu.ac.th

2216

นายอนันต์ เจ๊ะมามุ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ระดับชำนาญการ

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ชั้น 2 ห้องสำนักงานเลขานุการ

anan.c@psu.ac.th

2214

นายยามูดิน สาและ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ระดับปฎิบัติการ

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเเละวิเทศสัมพันธ์


ชั้น 2 ห้องสำนักงานเลขานุการ

yamudin.s@psu.ac.th

2214

งานยุทธศาสตร์ การเงินและพัสดุ

นางสุจิตรา หยงสตาร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ระดับชำนาญการ

งานแผนเเละนโยบาย


ชั้น 2 ห้องสำนักงานเลขานุการ

sujitra.y@psu.ac.th

2213

นายมัรวันต์ เจะและ

นักวิชาการศึกษา

ระดับปฎิบัติการ

งานแผน นโยบายและประกันคุณภาพ


ชั้น 2 ห้องพัสดุเเละการเงิน

marwan.je@psu.ac.th

2202

นางเจ๊ะรูฮานา บากา

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับชำนาญการ

งานการเงินและบัญชี


ชั้น 2 ห้องพัสดุเเละการเงิน

cheruhana.b@psu.ac.th

2211

นางรัชนี นิมะ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ระดับปฏิบัติการ

งานการเงินและบัญชี


ชั้น 2 ห้องพัสดุเเละการเงิน

ratchnee.n@psu.ac.th

2211

นางสาวนูรไอนี หมาดหมีน

นักวิชาการอุดมศึกษา

ระดับชำนาญการ

งานพัสดุ


ชั้น 2 ห้องพัสดุเเละการเงิน

nurinee.m@psu.ac.th

2212

งานวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

นายมูฮามะ ปาปา

นักวิชาการอุดมศึกษา

ระดับปฎิบัติการ

งานฝึกสอน


ชั้น 2 ห้องงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

muhama.pa@psu.ac.th

2284

นางวันอาบีดะห์ สนิหวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับชำนาญการ

งานทะเบียน


ชั้น 2 ห้องงานทะเบียนเเละรับนักศึกษา

wan-abioah.s@psu.ac.th

2223

นางสาวมัศณีย์ หะยีมายอ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับปฎิบัติการ

งานรับนักศึกษา


ชั้น 2 ห้องงานทะเบียนเเละรับนักศึกษา

masnee.h@psu.ac.th

2241

นางสาวนาซีมะห์ อาลี

นักวิชาการอุดมศึกษา

ระดับชำนาญการ

งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ชั้น 2 ห้องงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

naseemah.a@psu.ac.th

2240

งานวิจัยและบัณฑิตศึกษา

นางศิรินยา สาอิ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ระดับปฎิบัติการ

งานวิจัย


ชั้น 2 ห้องศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา

sirinya.sa@psu.ac.th

2226

ดร.ฮาเร๊ะ เจ๊ะโด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับชำนาญการ

งานบัณฑิตศึกษา


ชั้น 2 ห้องงานบัณฑิตศึกษา

hareh.c@psu.ac.th

2261

นางสาววันนิสาอ์ ฮาลีมสุลัยม์

นักวิชาการอุดมศึกษา

ระดับปฎิบัติการ

งานบัณฑิตศึกษา


ชั้น 2 ห้องบัณฑิตศึกษา

wannisaa.h@psu.ac.th

2259

งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายอุสมาน ราษฎร์นิยม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับชำนาญการ

งานพัฒนานักศึกษาเเละศิษย์เก่าสัมพันธ์


ชั้น 2 ห้องงานพัฒนานักศึกษา

usman.r@psu.ac.th

2270

นายยาฮารี กาเซ็ง

นักวิชาการอุดมศึกษา

ระดับชำนาญการ

งานพัฒนานักศึกษา


ชั้น 2 ห้องงานพัฒนานักศึกษา

yahari.k@psu.ac.th

2270

งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

นายอิสมันต์ อาแว

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ระดับปฎิบัติการ

งานโสตทัศนูปกรณ์


ชั้น 2 สำนักงานสารสนเทศเเละเทคโนโลยี

is-sman.a@psu.ac.th

2217

นายอานนท์ เหมือนกู้

พนักงานวิชาชีพเฉพาะ

ระดับปฎิบัติการ

ผู้ดูแลและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ชั้น 2 สำนักงานสารสนเทศเเละเทคโนโลยี

anon.m@psu.ac.th

2217

นายอัซมิง เซะ

พนักงานบริหารทั่วไป

ระดับปฎิบัติการ

งานประชาสัมพันธ์


ชั้น 2 สำนักงานสารสนเทศเเละเทคโนโลยี

asming.s@psu.ac.th

2217

นายนูรอาลาวี สาอิ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ระดับปฎิบัติการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ


ชั้น 2 สำนักงานสารสนเทศเเละเทคโนโลยี

nuralawee.s@psu.ac.th

2217

งานพันธกิจเพื่อสังคมและบริการวิชาการ

นายซัยนูรดีน นิมา

นักวิชาการศึกษา

ระดับชำนาญการ

งานพันธกิจเพื่อสังคม


ชั้น 2 อาคารศูนยทดสอบภาษาอาหรับฯ

sainurdin.n@psu.ac.th

2207

นายรอกิ เจ๊ะเต้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับชำนาญการ

งานพันธกิจเพื่อสังคม


ชั้น 2 อาคารศูนยทดสอบภาษาอาหรับฯ

roki.j@psu.ac.th

2305

ดร.มนูศักดิ์ โต๊ะเถื่อน

นักวิชาการศึกษา

ระดับปฎิบัติการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์สดสอบภาษาอาหรับฯ


ชั้น 2 อาคารศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับฯ

manoosak.t@psu.ac.th

2296

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000