ยินดีต้อนรับสู่คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. ปัตตานี

ประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการอิสลาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม

เพิ่มเติม

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ

เพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม/การเรียนการสอน

สถาบันการศึกษาชั้นนำ

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอิสลามศึกษาชั้นนำแห่งแรกในประเทศไทย

สนับสนุนการเรียนรู้

ด้วยสิ่งสนับสนุนการเรึยนรู้ด้วยตัวเองที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมให้บริการ

รวมทั้งสิ้น 7 หลักสูตร

ปริญญาตรี 4 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร

หลักสูตรทันสมัยมุ่งสู่สากล

ด้วยบุคลากรหลากหลายสาขาวิชา ที่มีศักยภาพพร้อมถ่ายทอดความรู้

เปิดสอนในทุกระดับ

ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา

ศูนย์กลางด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิทยาการอิสลามและบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ

คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สายตรงคณบดี

เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ
กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และกรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกช่อง

กรอกแบบฟอร์ม

ปฏิทินคณบดี ปฏิทินทีมบริหาร
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn