2524

เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา (ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

2532

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532 โดยกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการและศิลปวิทยาการเกี่ยวกับอิสลามและบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งผลิตกำลังคนทางด้านอิสลามศึกษาทั่วไปในทุกสาขา

2537

เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม

2540

เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชากฎหมายอิสลาม

2541

เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา

2543

เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาอิสลามศึกษา (โปรแกรมภาษาอาหรับ)

2545

เริ่มดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

2547

เริ่มดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดด้านอิสลามศึกษา

2548

เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาตะวันออกกลางศึกษา

2549

เปิดสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา

2550

เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

2551

เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

2559

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2562

คณะวิทยาการอิสลาม เดิมชื่อวิทยาลัยอิสลามศึกษา ได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาการอิสลาม ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการและศิลปวิทยาการเกี่ยวกับอิสลามและบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งผลิตกำลังคนทางด้านอิสลามศึกษาทั่วไปในทุกสาขา

2564

เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม

2565

เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม

2566

เปิดสอนระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลามได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารคณะ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม และกลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม ปัจจุบันคณะวิทยาการอิสลาม ได้ทำหน้าที่ ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม ศึกษาค้นคว้าวิจัยความรู้ใหม่ ๆ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมตามศักยภาพและความพร้อม ซึ่งมีการพัฒนาเป็นลำดับ

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000