ทุนสมทบค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง ทุนสมทบค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วย กองทุนวิจัยคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้นักศึกษาสามารถผลิตผลงานระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้มาศึกษาในคณะวิทยาการอิสลามมากยิ่งขึ้น กองทุนวิจัยคณะวิทยาการอิสลาม จึงสนับสนุนทุนสมทบค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน ได้แก่ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  คณะวิทยาการอิสลาม

2. มูลค่าทุน สนับสนุนทุนละ 10,000 บาท จำนวน 5 ทุน

3. ระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 

4. การเบิกจ่ายเงิน 
4.1 ผู้ขอรับทุนต้องสำรองจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาและนำใบเสร็จมาเบิกจ่ายกับกองทุนวิจัยคณะวิทยาการอิสลาม
4.2 แสดงผลการศึกษา (ยกเว้นภาคการศึกษาแรกที่ขอรับทุน) และต้องมีความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
* กรณีไม่มีความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์จะถูกระงับการให้ทุนทันที

5. เงื่อนไขทุน 
5.1 ผู้ขอรับทุนต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (บศ02-3) จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาการอิสลามแล้ว
5.2 ระดับปริญญาเอก สำเนาพิมพ์บทความ (Reprint) หรือหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลไม่ต่ำกว่าระดับชาติ (TCI) กลุ่มที่ 1 หรือ 2  จำนวน 2 บทความ
5.3 ระดับปริญญาโท สำเนาพิมพ์บทความ (Reprint) หรือหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลไม่ต่ำกว่าระดับชาติ (TCI) กลุ่มที่ 1 หรือ 2  จำนวน 1 บทความ

6. กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4 และข้อที่ 5 ต้องคืนทุนทั้งหมดที่ได้รับก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละระดับ มิฉะนั้นจะระงับผลการศึกษา

7. ผู้ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่าน QR Code ดังแนบท้ายประกาศและยื่นแบบฟอร์มได้ที่งานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม

8. ให้มีผลบังคับใช้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ยื่นขอทุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

9. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาการอิสลามถือเป็นสิ้นสุด

10. วิธีการคัดเลือก : คณะฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนสมทบค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

11. กําหนดการรับสมัคร : ภายในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตั้งแต่บัดนี้จนสิ้นสุดภาคการศึกษษที่ 1 ปีการศึกษา 2567

12. สถานที่ติดต่อสอบถาม :
งานบัณฑิตศึกษา ห้องสำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารวิทยาอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร 0-7331-3928-30 ต่อ 2259 ในวันและเวลาราชการ อีเมล : wannisaa.h@psu.ac.th เว็บไซต์ fais.psu.ac.th เฟสบุ๊คเพจ : บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. ปัตตานี 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ดาวโหลดแบบฟอร์มการขอทุนฯ

แชร์ข่าวนี้

ข่าวล่าสุด
ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้ ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ  อัลอุซามะฮ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000