ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 

ตามที่คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการ สอบข้อเขียนและปฏิบัติ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 3243 เพื่อปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการอิสลาม ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนและปฏิบัติเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การสอบดังกล่าว และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

- นายมัรวันต์ เจะและ

เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้มี รายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 

(ลงชื่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุสลี นุห์
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจเพื่อสังคม รักษาการแทน คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

---------------------------------------------------

ตารางสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัด สำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

วัน เดือน ปี  เวลา  ขอบเขตเนื้อหา  สถานที่
8 พฤษภาคม 2567  10.00-11.00 น.  สอบสัมภาษณ์  ห้องประชุม QA ชั้น 2 คณะวิทยาการอิสลาม
10 พฤษภาคม 2567  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  เว็บไซต์คณะวิทยาการ อิสลาม และเพจ Facebook: Faculty of Islamic Sciences – คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี


หมายเหตุ
1. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมไฟล์นำเสนอ 10 นาที ตามรายละเอียดดังนี้
   1.1 ประวัติส่วนตัว
   1.2 ประวัติการทำงานและผลงาน
   1.3 แผนการปฏิบัติงานในอนาคต

2. ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แต่งกายสุภาพ และนำ บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวอื่นที่ มีรูปถ่ายและออกโดยภาครัฐ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบด้วย 


แชร์ข่าวนี้

ข่าวล่าสุด
ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้ ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ  อัลอุซามะฮ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000