ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ตามที่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่  ชื่อ-สกุล แผนการศึกษา
1 นางสาวอัสมาร์ สารี    แผน ก แบบ ก2
2 นางสาวไซนะ กือแล     แผน ก แบบ ก2
3 นายนิอับดุลหากีมหัลมี หลงเน๊าะ     แผน ก แบบ ก2
4 นายสุรศักดิ์ หมัดโต๊ะแหล๊ะ     แผน ก แบบ ก2
5 นางมธุกร พันธุ์โณ แผน ข
6 นายกามารุดดีน ดอเลาะ แผน ข
7 นางสาวสุฮัยลา แดงปก แผน ก แบบ ก2
8 นายมูยาฮิด ผดุง แผน ก แบบ ก2
9 นางสาวอาแอเสาะ เจะนิ แผน ก แบบ ก2
10 นางสาวมารันดา ยะโก๊ะ แผน ก แบบ ก2
11 นายมูฮำมัดฟาฮีม เจ๊ะแน
แผน ข
12 นายกันตินันท์ สิริไวทยนนท์
แผน ก แบบ ก2
13 นายมูฮัมหมัดฟาดิล ผดุง
แผน ข
14 นายมิฟตะห์ปุรกร เปาะซา
แผน ก แบบ ก2
15 นางสาวนูรีซัน เลาะลายู
แผน ก แบบ ก2
16 นายซาการียา สนิ
แผน ก แบบ ก2
17 นายสาการียา สมาแอ
แผน ก แบบ ก2
18 นายเจษฎา กอและ
แผน ก แบบ ก2
19 นายซูฮัน สาแม็ง
แผน ก แบบ ก2
20 นายสุไลมาน ลาเต๊ะ
แผน ก แบบ ก2
21 นางสาวฟิตรี หะมิดง
แผน ก แบบ ก2
22 นายอับดุลอาสิทธิ์ หะยีขาเดร์
แผน ข
23 นางฮานานี เกปัน
แผน ก แบบ ก2
24 นางสาวปณิตา บิลังโหลด
แผน ก แบบ ก2
25 นายภานุวัฒน์ ฉิมอินทร์
แผน ก แบบ ก2
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ    มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี   แวหะมะ)
คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม

แชร์ข่าวนี้

ข่าวล่าสุด
ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้ ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ  อัลอุซามะฮ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000