ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการอิสลาม

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 ได้เปิดรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 3243 เพื่อปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการอิสลาม ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ พร้อมกำหนดการตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 

(ลงชื่อ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ
คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


-------------------------------------


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและปฏิบัติพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 3243 สังกัดสำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการอิสลาม 

ลำดับ เลขที่ใบสมัคร เลขที่นั่งสอบ ชื่อ สกุล
1 PSU-041567 001  นางสาวนูนาดา  คุ้มกุดขมิ้น
2 PSU-041573  002  นายมัรวันต์  เจะและ
3 PSU-041618  003  นางสาววันนิสาอ์  ฮาลีมสุลัยม์
4 PSU-041680  004  นางสาวนุรญีฮัน  ยูโซ๊ะ
5 PSU-041728  005  นางสาวผุสชา  คูนิอาจ
6 PSU-041736  006  นายซันนูซี  อุเซ็น
7 PSU-041739  007  นางสาวนิฮานี  ระเด่นอาหมัด


-------------------------------------

 

ตารางสอบข้อเขียนและปฏิบัติพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา3243 สังกัดสำนักงานบริหารคณะ คณะวิทยาการอิสลาม 

 

วัน เดือน ปี  เวลา  ขอบเขตเนื้อหา  สถานที่
30 เมษายน 2567  09.00 น. ถึง 12.00 น.  สอบข้อเขียน (100 คะแนน)
- การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์คณะ
- การนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาคณะ
- การวิเคราะห์เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
- การวิเคราะห์การจัดการและประเมิน ความเสี่ยง
- ออกแบบกิจกรรมคณะที่เกี่ยวข้องกับ กิจการต่างประเทศ
- งานวิเทศสัมพันธ์ 
ห้องประชุมอิมามอัลบุคอรีย์ ชั้น 2 คณะวิทยาการอิสลาม
13.30 น. ถึง 16.30 น.  สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)
- วิเคราะห์แผนงบประมาณปี 2567 พร้อมนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการ
- วิเคราะห์โครงการคณะพร้อมนำเสนอ ข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการ
- งานวิเทศสัมพันธ์
3 พฤษภาคม 2567    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  เว็บไซต์และเพจ Facebook คณะวิทยาการอิสลาม
8 พฤษภาคม 2567  09.00 น. ถึง 12.00 น.  สอบสัมภาษณ์  ห้องประชุม QA คณะ วิทยาการอิสลาม
10 พฤษภาคม 2567    ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย  เว็บไซต์และเพจ Facebook คณะวิทยาการอิสลาม

หมายเหตุ: ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก แต่งกายสุภาพ และนำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวอื่นที่มีรูป ถ่ายและออกโดยภาครัฐ เพื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบด้วย 

แชร์ข่าวนี้

ข่าวล่าสุด
ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้ ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ  อัลอุซามะฮ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000