ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิซาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ วิทยาเขตปีตตานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิซาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

ตามที่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณชีต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ได้ดำเนินการสอบคัตเลือกผู้ สมัครเข้าศึกษาศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาชาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) ไปแล้วนั้น บัดนี้ การตำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตังรายซื่อต่อไปนี้

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล แผนการศึกษา หมายเหตุ
 1 นางสาวอัสมาร์ สารี แผน ก แบบ ก2  
 2 นางสาวไซนะ กือแล แผน ก แบบ ก2  
 3 นายนิอับดุลหากีมหัลมี หลงเน๊าะ แผน ก แบบ ก2  
 4 นายสุรศักดิ์ หมัดโต๊ะแหล๊ะ แผน ก แบบ ก2  
 5 นางมธุกร พันธุ์โณ แผน ก แบบ ก2  
 6 นายกามารุดดีน ดอเลาะ แผน ก แบบ ก2  
 7 นางสาวสุฮัยลา แดงปก แผน ก แบบ ก2  
 8 นายมูยาฮิด ผดุง แผน ก แบบ ก2  
9 นางสาวอาแอเสาะ เจะนิ แผน ก แบบ ก2  
10 นางสาวมารันดา ยะโก๊ะ แผน ก แบบ ก2  
11 นายมูฮำมัดฟาฮีม เจ๊ะแน แผน ก แบบ ก2  
12 นายกันตินันท์ สิริไวทยนนท์ แผน ก แบบ ก2  
13 นายมูฮัมหมัดฟาดิล ผดุง แผน ก แบบ ก2  
14 นายมิฟตะห์ปุรกร เปาะซา แผน ก แบบ ก2  

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ    มูหัมมัดรอฟลี  แวหะมะ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี   แวหะมะ)
คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม

แชร์ข่าวนี้

ข่าวล่าสุด
ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้ ข่าวนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาอิสลามศึกษานานาชาติได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ ณ รพ.กรุงเทพ จากตัวเเทน 4 มหาวิทยาลัยภาคใต้

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ชวนอ่าน!! วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2024) : มกราคม - มิถุนายน 2567

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ  อัลอุซามะฮ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการอิสลามขอเชิญชวนร่วมโปรแกรมมัจลิสอิลมีย์ หัวข้อ "การฮิจเราะห์: บทเรียนและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของมุสลิมในยุคปัจจุบัน" โดย ดร.อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567 ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ศูนย์เศษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม วอส. พร้อมคณะผู้แทน IDB เข้าเยี่ยมคารวะประธานรัฐสภาและประธานผู้แทนราษฎร ณ อาคารรัฐสภาไทย 28 มิถุนายน2567

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000