หน้าแรก / ลักษณะผลงานที่เปิดรับ

ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ

1.  วิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.  ศิลปกรรมศาสตร์

5. วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

6. วิจัยจากงานประจำ-วิจัยในชั้นเรียน


การคัดเลือกผลงานที่จะตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

เพื่อให้ผลงานที่ร่วมนำเสนอเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ผู้จัดงานกำหนดให้มีคณะกรรมการทางวิชาการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของผลงาน ดังนี้

  • หลักการและเหตุผลของการดำเนินงาน
  • ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน
  • รูปแบบและวิธีการดำเนินงาน
  • ประโยชน์และการนำไปประยุกต์ใช้
  • ลักษณะเด่น / จุดเด่นของผลงาน

    ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการเผยแพร่ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฉบับเต็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proceedings) ซึ่งบทความในแต่ละสาขาที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย (PAAT Journal)  และ Journal of Social Sciences and Humanities Research in Asia