หน้าแรก / อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงาน (แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์)

ประเภทการลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (บาท)
ภายใน 15 ก.ย.2565

ค่าลงทะเบียนปกติ (บาท)
วันที่ 16-30 ก.ย.2565
ขยายถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

Online

Onsite

Online

Onsite

นิสิต นักศึกษา

1,200

2,000

1,500

2,500

คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป

2,000

3,000

2,500

3,500

*** หมายเหตุ อัตราค่าลงทะเบียนออนไซต์ รวมเอกสารประกอบการประชุมของที่ระลึก อาหารว่าง อาหารกลางวัน และงานเลี้ยงรับรอง

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการฯ (ไม่นำเสนอผลงาน)

ประเภทการลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (บาท)
ภายใน 31 ต.ค.2565

ค่าลงทะเบียนปกติ (บาท)
วันที่ 1-10 พ.ย.2565

ค่าลงทะเบียนหลังกำหนด (บาท)
วันที่ 11-17 พ.ย.2565

Online

Onsite

Online

Onsite

Online

Onsite

นิสิต นักศึกษา

200

1,800

300

2,000

500

2,500

คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป

400

2,800

500

3,000

800

3,500

*** หมายเหตุ อัตราค่าลงทะเบียนออนไซต์ รวมเอกสารประกอบการประชุมของที่ระลึก อาหารว่าง อาหารกลางวัน และงานเลี้ยงรับรอง

บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินค่าลงทะเบียน

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)

เลขที่บัญชี : 704-200001-8