หน้าแรก / การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงาน

การนำเสนอผลงาน

          การนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นการนำเสนอบทความในรูปแบบการบรรยายด้วยวาจา (Oral Presentation) และการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยการนำเสนอในทั้งสองรูปแบบนี้ สามารถนำเสนอได้ทั้งรูปแบบ Onsite และแบบ Online อันมีข้อกำหนดดังนี้คือ 

          1. การนำเสนอบทความในรูปแบบการบรรยายด้วยวาจา (Oral Presentation) แบบ Onsite ให้นำเสนอด้วย Power Point โดยใช้เวลาในการนำเสนอบทความและมีการตอบข้อซักถาม รวมเวลาไม่เกิน 15 นาที (นำเสนอ 12 นาที ถามตอบ 3 นาที) ต่อบทความ ส่วนการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) นำเสนอด้วยโปสเตอร์ จำนวน 1 แผ่นต่อบทความ โดยโปสเตอร์มีขนาด ความกว้าง 90 เซนติเมตร และความสูง 120 เซนติเมตร

          2. การนำเสนอบทความในรูปแบบการบรรยายด้วยวาจา (Oral Presentation) แบบ Online ให้นำเสนอด้วย Power Point ผ่านช่องทางระบบ Zoom โดยใช้เวลาในการนำเสนอบทความและมีการตอบข้อซักถามรวมเวลาไม่เกิน 15 นาที (นำเสนอ 12 นาที ถามตอบ 3 นาที) ต่อบทความ ส่วนการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) แบบ Online ให้ส่งไฟล์โปสเตอร์ในรูปแบบที่กำหนด จำนวน 1 แผ่นต่อบทความ พร้อมบันทึกการนำเสนอโปสเตอร์ ความยาว 5 นาที ส่งให้กรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานภายในกำหนดเวลาที่แจ้งผ่านทางอีเมล์ตอบรับ

     หมายเหตุ 

การนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) แบบ Onsite ให้นำโปสเตอร์มาติดตามที่กรรมการฝ่ายกำหนดพื้นที่ไว้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น. และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 10.00 น. ทั้งนี้กรรมการฝ่ายจะติดหมายเลขรหัสบทความของผู้นำเสนอผลงานไว้

การประกวดการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จัดให้สำหรับผู้ที่นำเสนอแบบ Onsite เท่านั้น ส่วนการประกวดการนำเสนอในรูปแบบการบรรยายด้วยวาจา (Oral Presentation) มีการพิจารณารางวัลรวมกันทั้งผู้ที่นำเสนอแบบ Online และแบบ Onsite 

           สำหรับผลงานทางวิชาการที่นำเสนอควรอยู่ในขอบข่ายสหสาขาวิจัยดังต่อไปนี้ คือ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตร์

 วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

วิจัยจากงานประจำ-วิจัยในชั้นเรียน

Template Power Point