หน้าแรก / หัวข้อการประชุม

หัวข้อการประชุม

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. ศิลปกรรมศาสตร์
5. วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
6. วิจัยจากงานประจำและวิจัยในชั้นเรียน


กิจกรรมในการประชุม

1. การมอบโล่รางวัลเกียรติยศ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
2. การปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย ทั้งแบบ Onsite และ Online


กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบออนไลน์  จำนวน 150 คน และในรูปแบบออนไซต์ 150 คน ประกอบด้วย
          1. ผู้บริหารระดับกระทรวงที่กำกับดูแลการอุดมศึกษา
          2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
          3. ประธานและกรรมการ สภาคณาจารย์ สภาอาจารย์ สภาพนักงาน สภาข้าราชการและสภาคณาจารย์และพนักงาน ของสถาบันอุดมศึกษา
          4. คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
          5. ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในเครือข่ายปอมท.และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้
          6. นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน


วันที่

17-18 พฤศจิกายน 2565


สถานที่

ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting