หน้าแรก / การเตรียมบทความฉบับสมบูรณ์

การเตรียมบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper)

 การส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper)

กลุ่มสาขาวิชาที่รับพิจารณา ดังต่อไปนี้ คือ

     • วิทยาศาสตร์สุขภาพ

     • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     • ศิลปกรรมศาสตร์

     • วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

     • วิจัยจากงานประจำ-วิจัยในชั้นเรียน

          บทความวิจัยทุกบทความที่ส่งมาจะต้องได้รับการพิจารณา บทความฉบับเต็ม (full paper) โดยกองบรรณาธิการวารสารฯ เพื่อพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธ และเมื่อได้รับการพิจารณาตอบรับแล้วจึงจะส่ง บทความฉบับเต็ม (full paper) เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยบทความละ 3 ท่าน ทำการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพของบทความ (Peer review) ในขั้นต่อไป

การจัดเตรียมบทความและจัดทำบทความให้อยู่ในรูปแบบของที่ประชุมกำหนด ดัง Template_fullpaper cufst 2022 

การจัดทำบทความวิจัยฉบับเต็ม (full paper)

     1.1 ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตลอดทั้งบทความ และใช้การจัดการรูปแบบบทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word

     1.2 จัดหน้ากระดาษให้ได้ขนาด A4 โดยตั้งค่าหน้ากระดาษขอบบน 2.5 เซนติเมตร ขอบล่าง 2.5 เซนติเมตร ขอบซ้าย 3 เซนติเมตร และขอบขวา 2.5 เซนติเมตร ตามตัวอย่าง Template_Full paper cufst 2022 ที่กำหนด

     1.3   ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้าตรงด้านล่างขวาของกระดาษ A4
     1.4   กำหนดจำนวนหน้า ไม่เกิน 12 หน้า (จำนวนหน้าที่เหมาะสม 8 - 12 หน้า)

 


Template_fullpaper (PDF)

Template_fullpaper (Doc)