หน้าแรก / โปสเตอร์
Image

เสวนา

เสวนา เรื่อง “ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทยในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง…”
โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง