วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำด้านวิทยาการอิสลามที่ยึดหลักวะสะฏียะฮ์ (อิสลามกลาง) ของประเทศและภูมิภาค

พันธกิจ

สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะวะสะฏียะฮ์และคุณธรรมอิสลาม ผลิตงานวิจัยวิทยาการอิสลาม บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมสันติสุขที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

073-331-305

prfais@psu.ac.th

คณะวิทยาการอิสลาม 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ประเทศไทย 94000