ทีมวิจัยคณะวิทยาการอิสลาม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และทดสอบตลาดของธุรกิจหอย "แอเตาะ" มรดกภูมิปัญญาอาหาร


ทีมวิจัยคณะวิทยาการอิสลาม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และทดสอบตลาดของธุรกิจหอย "แอเตาะ" มรดกภูมิปัญญาอาหาร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจให้แก่สตรีมุสลิมใน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี” ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปี 2565
เมื่อวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 ทีมวิจัยคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “การขับเคลื่อน เสริมสร้างและพัฒนาความมั่นคง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และทดสอบตลาดของธุรกิจหอย "แอเตาะ" มรดกภูมิปัญญาอาหาร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจให้แก่สตรีมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี” เพื่อแสดงแนวทางการขับเคลื่อนและเสริมสร้างความมั่นคงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
คณะทีมโครงการวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และทดสอบตลาดของธุรกิจหอย "แอเตาะ" มรดกภูมิปัญญาอาหาร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจให้แก่สตรีมุสลิมใน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี” ประกอบด้วย
1. ดร.รุสลี นุห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
2. ดร.หมะหมูด หะยีหมัด
3. ดร.สุรชัย ไวยวรรณจิตร
4. อาจารย์มูฮำหมัดอามีน หะยีหามะ
5. นางมาเรียนา แนกาบาร์