ข่าวสารล่าสุด


จัดโครงการคลินิคกฎหมายอิสลามครั้งที่ 2
#คลินิกกฎหมายอิสลาม เชิญนักศึกษา​ บุคลากร​ เเละผู้สนใจทุกคนเข้าร่วมโครงการเเละรายการ​ (คลินิกกฎหมาย)​ เวลา​ 13.30​ _ 15.30​ ณ​ ห้อง​ lr3 ตึกคณะวิทยาการอิสลาม

รายละเอียด


การประชุมทางวิชาการ พร้อมเก็บข้อมูลวิจัยเรื่องซะกาตที่คณะวิทยาการอิสลามได้ทำร่วมกับ Universiti Utara Malaysia ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม เป็นหัวหน้าทีมวิจัย
วันนี้ (11 ธันวาคม 2565) คณะวิทยากรอิสลาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม พร้อมด้วย อาจารย์อริศ หัสมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คุณซัยนูรดีน นิมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัช นุ้ยผอม เดินทางเยือน Lembaga Zakat Negeri Kedah ประเทศมาเลเซีย โดยมี Dr. Mohd Faisal bin Mustafa หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ และคณะร่วมให้การต้อนรับ
การเดินทางครั้งนี้ เป็นการประชุมทางวิชาการ พร้อมเก็บข้อมูลวิจัยเรื่องซะกาตที่คณะวิทยาการอิสลามได้ทำร่วมกับ Universiti Utara Malaysia ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม เป็นหัวหน้าทีมวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และนำเสนอต่อสังคมมุสลิมในประเทศไทย

รายละเอียด


ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม Research Talk ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ใน ประเด็นการพัฒนาสังคมสูงวัย (ทุน วช.)

  ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม  Research Talk  ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ในประเด็นการพัฒนาสังคมสูงวัย (ทุน วช.)

นำโดย รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต และ ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมอิมามฆอซาลีย์ ชั้น 2

คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.

ทั้งนี้ หากนักวิจัยสนใจ และมีข้อเสนอโครงการที่เข้าข่ายในแต่ละประเด็นที่จัด สามารถเข้าร่วมสนทนาวงคุยได้เลยนะคะ
โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ สาว (ศุนย์วิจัยฯ) ภายในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565


รายละเอียด


ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม Research Talk ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ในประเด็นทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (ทุน บพท.)

  ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม  Research Talk ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ในประเด็นทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (ทุน บพท.)

นำโดย นำโดย ดร.รุสลี นุห์ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม QA ชั้น 2 คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.

ทั้งนี้ หากนักวิจัยสนใจ และมีข้อเสนอโครงการที่เข้าข่ายในแต่ละประเด็นที่จัด สามารถเข้าร่วมสนทนาวงคุยได้เลยนะคะ

โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ สาว (ศุนย์วิจัยฯ) ภายในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565


รายละเอียด


ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ Research Talk ครั้งที่ 4/2565

  ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ Research Talk ครั้งที่ 4/2565 ภายใต้หัวข้อกิจกรรม

"KM ลูกไก่ วช." วิทยากรโดยกลุ่มนักวิจัย (ลูกไก่วช. @ม.แม่ฟ้าหลวง)                                                                                                                                                                        "ชวนมายื่นขอทุนวิจัยปี 66" วิทยากรโดย ดร.สุรชัย ไวยวรรณจิตร (ฟูอ๊าด)                                                                                                                                                            ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอีหม่ามอัลฆอซาลีย์ คณะวิทยาการอิสลาม

รายละเอียด


โครงการอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ครั้งที่ 2/2565
        งานส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัย  วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดโครงการอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ครั้งที่ 2/2565 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี 
         ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมโครงการอบรม  "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ครั้งที่ 2/2565 ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://forms.gle/H4YMZXuerVXscEPU9   หรือแสกน QR Code ตามที่ปรากฎ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนรับสมัครเพียง 150 คน 


รายละเอียด


วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
  การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
      1. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง
     2. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
     3. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ
     4. การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

 

* นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัย ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

** หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

*** วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ https://nriis.go.th

 

Download เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้อง

     1.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 2566

     2.ขอบเขตการวิจัย-การจัดการความรู้การวิจัย (KM)

     3.เอกสารแนบท้ายประกาศ-การจัดการความรู้การวิจัย (KM)

     4.แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการ KM ปี 2566

รายละเอียด


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
    
  • แผนงาน P9 พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
    
  • แผนงาน P11 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ
    
  • แผนงาน P12 พัฒนานโยบายและต้นแบบสำหรับ สังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอรัปชัน และ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยใช้การวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
    
  • แผนงาน P14 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิต โดยใช้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
    
  • แผนงาน P15 พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
    
  • แผนงาน P16 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
    
  • แผนงาน P17 พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริม คุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นทุนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
    
  • แผนงาน P21 ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 - 11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น. 

รายละเอียด


จัดโครงการคลินิคกฎหมายอิสลามครั้งที่ 2
#คลินิกกฎหมายอิสลาม เชิญนักศึกษา​ บุคลากร​ เเละผู้สนใจทุกคนเข้าร่วมโครงการเเละรายการ​ (คลินิกกฎหมาย)​ เวลา​ 13.30​ _ 15.30​ ณ​ ห้อง​ lr3 ตึกคณะวิทยาการอิสลาม

รายละเอียด


การประชุมทางวิชาการ พร้อมเก็บข้อมูลวิจัยเรื่องซะกาตที่คณะวิทยาการอิสลามได้ทำร่วมกับ Universiti Utara Malaysia ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม เป็นหัวหน้าทีมวิจัย
วันนี้ (11 ธันวาคม 2565) คณะวิทยากรอิสลาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม พร้อมด้วย อาจารย์อริศ หัสมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คุณซัยนูรดีน นิมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัช นุ้ยผอม เดินทางเยือน Lembaga Zakat Negeri Kedah ประเทศมาเลเซีย โดยมี Dr. Mohd Faisal bin Mustafa หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ และคณะร่วมให้การต้อนรับ
การเดินทางครั้งนี้ เป็นการประชุมทางวิชาการ พร้อมเก็บข้อมูลวิจัยเรื่องซะกาตที่คณะวิทยาการอิสลามได้ทำร่วมกับ Universiti Utara Malaysia ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช นุ้ยผอม เป็นหัวหน้าทีมวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และนำเสนอต่อสังคมมุสลิมในประเทศไทย

รายละเอียด


ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม Research Talk ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ใน ประเด็นการพัฒนาสังคมสูงวัย (ทุน วช.)

  ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม  Research Talk  ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ในประเด็นการพัฒนาสังคมสูงวัย (ทุน วช.)

นำโดย รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต และ ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง

วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมอิมามฆอซาลีย์ ชั้น 2

คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.

ทั้งนี้ หากนักวิจัยสนใจ และมีข้อเสนอโครงการที่เข้าข่ายในแต่ละประเด็นที่จัด สามารถเข้าร่วมสนทนาวงคุยได้เลยนะคะ
โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ สาว (ศุนย์วิจัยฯ) ภายในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565


รายละเอียด


ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม Research Talk ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ในประเด็นทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (ทุน บพท.)

  ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ. กำหนดจัดกิจกรรม  Research Talk ตั้งวงคุย ลุยวิจัย ในประเด็นทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (ทุน บพท.)

นำโดย นำโดย ดร.รุสลี นุห์ วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565

เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม QA ชั้น 2 คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.

ทั้งนี้ หากนักวิจัยสนใจ และมีข้อเสนอโครงการที่เข้าข่ายในแต่ละประเด็นที่จัด สามารถเข้าร่วมสนทนาวงคุยได้เลยนะคะ

โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ สาว (ศุนย์วิจัยฯ) ภายในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565


รายละเอียด


ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ Research Talk ครั้งที่ 4/2565

  ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ Research Talk ครั้งที่ 4/2565 ภายใต้หัวข้อกิจกรรม

"KM ลูกไก่ วช." วิทยากรโดยกลุ่มนักวิจัย (ลูกไก่วช. @ม.แม่ฟ้าหลวง)                                                                                                                                                                        "ชวนมายื่นขอทุนวิจัยปี 66" วิทยากรโดย ดร.สุรชัย ไวยวรรณจิตร (ฟูอ๊าด)                                                                                                                                                            ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอีหม่ามอัลฆอซาลีย์ คณะวิทยาการอิสลาม

รายละเอียด


โครงการอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ครั้งที่ 2/2565
        งานส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัย  วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดโครงการอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ครั้งที่ 2/2565 ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี 
         ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมโครงการอบรม  "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ครั้งที่ 2/2565 ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://forms.gle/H4YMZXuerVXscEPU9   หรือแสกน QR Code ตามที่ปรากฎ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนรับสมัครเพียง 150 คน 


รายละเอียด


ข่าวแสดงความยินดี


คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “สุนทรียภาพปลายด้ามขวาน: “อนาซีด” เครื่องมือแสดงอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยชายแดนใต้”
คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “สุนทรียภาพปลายด้ามขวาน: “อนาซีด” เครื่องมือแสดงอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยชายแดนใต้”
คณะผู้วิจัย
(1) ดร.รูดียะห์ หะ (หัวหน้าโครงการวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
(2) รศ.ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
(3) ผศ.ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
(4) นายยาฮารี กาเซ็ง (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม
แหล่งทุน กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ 2566
เริ่มดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียด


ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ คณะวิทยาการอิสลาม และ ผศ.ดร.ยุโสบ บุญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารScopus, Quartile 3
คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดี
ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ คณะวิทยาการอิสลาม และ ผศ.ดร.ยุโสบ บุญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่บทความวิจัยเรื่อง : "Factors Obstructing English Teaching Effectiveness: Teacher Voices from Thailand’s Deep South”
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร IAFOR Journal of Education: Language Learning in Education, Volume 10, Issue 1 ซึ่งเป็นวารสารฐาน Scopus, Quartile 3
สามารถอ่านบทความได้ที่ : https://iafor.org/.../iafor.../volume-10-issue-1/article-8/
คณะวิทยาการอิสลาม
ช่องทางการติดตาม

รายละเอียด


คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

  คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

คณะผู้วิจัย                            

(1) ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง (หัวหน้าโครงการวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม

(2) ผศ.ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

(3) ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

(4) นายรอกิ เจ๊ะเต้ (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม

แหล่งทุน กระทรวงยุติธรรม

ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านข่าวบนเว็บไซต์ fais.psu.ac.th/news/ขอแสดงความยินดีคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย-โครงการที่-7-ปีงบประมาณ-2565

คณะวิทยาการอิสลาม

ช่องทางการติดตาม

Facebook : https://www.facebook.com/FAIS.PSU.PN

Instagram : https://www.instagram.com/faispsu/

Website : https://fais.psu.ac.th/

รายละเอียด


คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดี ดร.นุรซีตา เพอแสละ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย "ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่"

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดี

ดร.นุรซีตา เพอแสละ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย "ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่"

โครงการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและการให้ข้อมูลย้อนกลับที่คาดหวัง: กรณีศึกษา นักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดปัตตานี”

แหล่งทุน "สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย เเละนวัตกรรม"

ดูข่าวบนเว็บไซต์ fais.psu.ac.th/news/ขอแสดงความยินดี-ดร-นุรซีตา-เพอแสละ-ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย-โครงการที่-6-ปีงบประมาณ-2565

คณะวิทยาการอิสลาม

ช่องทางการติดตาม                                                                      

Facebook : https://www.facebook.com/FAIS.PSU.PN

Instagram : https://www.instagram.com/faispsu/

Website : https://fais.psu.ac.th/

รายละเอียด


คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และทดสอบตลาดของธุรกิจหอย “แอเตาะ” มรดกภูมิปัญญาอาหาร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจให้แก่สตรีมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี”

  คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และทดสอบตลาดของธุรกิจหอย “แอเตาะ” มรดกภูมิปัญญาอาหาร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนของเศรษฐกิจให้แก่สตรีมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี”

คณะผู้วิจัย

(1) ดร.รุสลี นุห์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม

(2) ดร.หมะหมูด หะยีหมัด (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม

(3) ดร.สุรชัย ไวยวรรณจิตร (ผู้ร่วมวิจัย) โรงเรียนเร๊าะมานีย๊ะห์

(4) นายมูฮำหมัดอามีน หะยีหามะ (ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(5) นางมาเรียนา แนกาบาร์ ผู้ร่วมวิจัย) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ

แหล่งทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เริ่มดำเนินโครงการ พฤษภาคม 2565 - พฤษภาคม 2566

ดูข่าวบนเว็บไซต์ fais.psu.ac.th/news/ขอแสดงความยินดีคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย-โครงการที่-5-ปีงบประมาณ-2565

คณะวิทยาการอิสลาม

ช่องทางการติดตาม

Facebook : https://www.facebook.com/FAIS.PSU.PN

Instagram : https://www.instagram.com/faispsu/

Website : https://fais.psu.ac.th/

รายละเอียด


คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

  คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

คณะผู้วิจัย

- ผศ.ดร. มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการอิสลาม (หัวหน้าโครงการ)

- ดร. นัชชิมา บาเกาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์

- ผศ.ดร.ยุโสบ บุญสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ผศ.ดร. จารุวัจน์ สองเมือง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะศึกษาศาสตร์

แหล่งทุน Fundamental Fund (FF) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)

ประจำปีงบประมาณ 2565

เริ่มดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

คณะวิทยาการอิสลาม

ช่องทางการติดตาม

Facebook : https://www.facebook.com/FAIS.PSU.PN

Instagram : https://www.instagram.com/faispsu/

Website : https://fais.psu.ac.th/


รายละเอียด


ภาพกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่


ปฏิทินกิจกรรม