การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ PSU-EST และ PSU-Test

คำอธิบายคำชี้แจงและขั้นตอนในการสอบ Download
นศ.สามารถลองสอบก่อนมาสอบจริง !!!! นักศึกษาทุกชั้นปี สามารถเข้าทดลองทำข้อสอบ PSU-EST Mock Exam ผ่านระบบ e-Testing 5 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ได้ที่ PSU-EST Mock Exam

***เช็คชื่อก่อนเข้าห้องสอบ 10 นาที ก่อนสอบ

ตารางสอบ / รายชื่อผู้เข้าสอบ
ภาคการศึกษาที่ 1/2566
PSU-EST
   - สอบวันพุธ ที่ 19 ก.ค. 66 รายชื่อนักศึกษา รหัส 63 ชั้นปีที่ 4 เวลา 13.00 - 14.30 น
. Download
   - สอบวันพุธ ที่ 19 ก.ค. 66 รายชื่อนักศึกษา รหัส 64 ชั้นปีที่ 3 เวลา 14.30 - 16.00 น. Download

   - สอบวันพุธ ที่ 26 ก.ค. 66 รายชื่อนักศึกษาารสอนอิสลามศึกษา G1 รหัส 65 ชั้นปีที่ 2 เวลา 13.00 - 14.30 น. Download
   - สอบวันพุธ ที่ 26 ก.ค. 66 รายชื่อนักศึกษาการสอนอิสลามศึกษา G2 รหัส 65 ชั้นปีที่ 2 เวลา 14.30 - 16.00 น. Download

   - สอบวันพุธ ที่ 9 ส.ค. 66 รายชื่อนักศึกษานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม รหัส 65 ชั้นปีที่ 2 เวลา 13.00 - 14.30 น. Download
   - สอบวันพุธ ที่ 9 ส.ค. 66 รายชื่อนักศึกษาอิสลามศึกษาและกฎหมาย รหัส 65 ชั้นปีที่ 2 เวลา 14.30 - 16.00 น. Download

   - สอบวันพุธ ที่ 16 ส.ค. 66 รายชื่อนักศึกษาอิสลามศึกษา(นานาชาติ) รหัส 65 ชั้นปีที่ 2 เวลา 13.00 - 14.30 น. Download

   - สอบวันพุธ ที่ 23 ส.ค. 66 รายชื่อนักศึกษาการสอนอิสลามศึกษา G1 รหัส 66 ชั้นปีที่ 1 เวลา 13.00 - 14.30 น. Download
   - สอบวันพุธ ที่ 23 ส.ค. 66 รายชื่อนักศึกษาการสอนอิสลามศึกษา G2 รหัส 66 ชั้นปีที่ 1 เวลา 14.30 - 16.00 น. Download

   - สอบวันพุธ ที่ 25 ส.ค. 66 รายชื่อนักศึกษานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม รหัส 66 ชั้นปีที่ 1 เวลา 13.30 - 15.00 น. Download

   - สอบวันพุธ ที่ 30 ส.ค. 66 รายชื่อนักศึกษาอิสลามศึกษาและกฎหมาย รหัส 66 ชั้นปีที่ 1 เวลา 13.00 - 14.30 น. Download
   - สอบวันพุธ ที่ 30 ส.ค. 66 รายชื่อนักศึกษาอิสลามศึกษา(นานาชาติ) G1 รหัส 66 ชั้นปีที่ 1 เวลา 14.30 - 16.00 น. Download

   - สอบวันพุธ ที่ 20 ก.ย. 66 รายชื่อนักศึกษาอิสลามศึกษา(นานาชาติ) G2 รหัส 66 ชั้นปีที่ 1 เวลา 13.00 - 14.30 น. Download

   - ติวก่อนสอบ วันพุธ ที่ 20 ก.ย. 66 นักศึกษา รหัส 63-64 ชั้นปีที่ 3 และ 4 เวลา 13.15 - 14.45 น. ณ ห้องเรียน ชั้น 3 อาคารศูนย์ทดสอบและพัฒนาภาษาอาหรับฯ
   - สอบวันพุธ ที่ 20 ก.ย. 66 รายชื่อนักศึกษา รหัส 63-64 ชั้นปีที่ 3 และ 4 เวลา 15.00 - 16.30 น. Download

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn