การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านระบบ e-Testing

คู่มือการสอบของนักศึกษา Download
ตารางสอบ / รายชื่อผู้เข้าสอบ

ภาคการศึกษาที่ 2/2565
Placement Test
   - สอบวันพุธ ที่ 14 ธ.ค. 65 รายชื่อนักศึกษา รหัส 62 เวลา 14.00 - 15.00 น
.
   - สอบวันพุธ ที่ 21 ธ.ค. 65 รายชื่อนักศึกษา รหัส 62 เวลา 14.00 - 15.00 น.
   - สอบวันพุธ ที่ 28 ธ.ค. 65 รายชื่อนักศึกษา รหัส 63 เวลา 14.00 - 15.00 น.
   - สอบวันพุธ ที่ 18 ม.ค. 66 รายชื่อนักศึกษา รหัส 64 เวลา 13.30 - 14.30 น.
   - สอบวันพุธ ที่ 1 ก.พ. 66 รายชื่อนักศึกษา รหัส 63,64 เวลา 14.00 - 15.00 น.
Progress Test
   - สอบวันพุธ ที่ 14 ธ.ค. 65 รายชื่อนักศึกษา รหัส 62 เวลา 14.00 - 15.00 น
.
   - สอบวันพุธ ที่ 28 ธ.ค. 65 รายชื่อนักศึกษา รหัส 63 เวลา 14.00 - 15.00 น.
   - สอบวันพุธ ที่ 18 ม.ค. 66 รายชื่อนักศึกษา รหัส 64 เวลา 15.00 - 16.00 น.
   - สอบวันพุธ ที่ 1 ก.พ. 66 รายชื่อนักศึกษา รหัส 63,64 เวลา 13.30 - 14.30 น.
Placement Test รอบพิเศษ (สำหรับนักศึกษา รหัส 62 ที่กำลังจะจบในปีการศึกษา 2565)
   - สอบ Account ที่ 2 วันพุธ ที่ 21 ธ.ค. 65 รายชื่อนักศึกษา รหัส 62 เวลา 14.00 - 15.00 น
.
   - สอบ Account ที่ 3 วันพุธ ที่ 28 ธ.ค. 65 รายชื่อนักศึกษา รหัส 62 เวลา 11.00 - 12.00 น.
   - สอบ Account ที่ 2 วันพุธ ที่ 1 ก.พ. 65 รายชื่อนักศึกษา รหัส 63 เวลา 14.00 - 15.00 น.
   - สอบ Account ที่ 3 วันพุธ ที่ 8 ก.พ. 65 รายชื่อนักศึกษา รหัส 63 เวลา 14.00 - 15.00 น.

ภาคการศึกษาที่ 1/2565
Placement Test
   - สอบวันพุธ ที่ 17 ส.ค. 65 รายชื่อนักศึกษา รหัส62 และนักศึกษาเทียบโอน รหัส 63-64 เวลา 14.45 - 15.45 น
.
   - สอบวันพุธ ที่ 31 ส.ค. 65 รายชื่อนักศึกษา รหัส63 (ที่ยังสอบไม่ผ่าน) เวลา 14.00 - 15.00 น.
   - สอบวันพุธ ที่ 14 ก.ย. 65 รายชื่อนักศึกษา รหัส64 กลุ่มที่ 1 (ที่ยังสอบไม่ผ่าน) เวลา 13.30 - 14.30 น. จำนวน 29 คน (สาขาวิชาอิสลามศึกษา และการสอนอิสลามศึกษา)
   - สอบวันพุธ ที่ 14 ก.ย. 65 รายชื่อนักศึกษา รหัส64 กลุ่มที่ 2 (ที่ยังสอบไม่ผ่าน) เวลา 14.30 - 15.30 น. จำนวน 26 คน (สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม กฎหมายอิสลาม และอิสลามศึกษา หลักสูตรนานาชาติ)
Progress Test
   - สอบวันพุธ ที่ 28 ก.ย. 65 รายชื่อนักศึกษา รหัส62 และนักศึกษาเทียบโอน รหัส 63-64 เวลา 15.00 - 16.00 น
.
  

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn