การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านระบบ e-Testing

คู่มือการสอบของนักศึกษา Download
ตารางสอบ / รายชื่อผู้เข้าสอบ

ภาคการศึกษาที่ 2/2564
Placement Test รอบพิเศษ (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 เท่านั้น)
   - 29ธ.ค.64 รายชื่อนักศึกษา รหัส61 ที่การเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกรณีพิเศษ สอบเวลา 15.00 - 16.00 น
.
   - สอบ Placement Test/ 26 ม.ค. 65  / นศ. รหัส 61 และรหัส 63 เทียบโอน สอบเวลา 15.00 - 16.00 น. จำนวน 3 คน
Placement Test
   - สอบ Placement Test  นักศึกษารหัส 63-64 ในวันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. จำนวน 18 คน
Progress Test
   - สอบ Progress Test/ 5 ม.ค. 65  / STD-62 รหัส 62 เวลา 13.30 - 14.30 น. จำนวน 21 คน
   - สอบ Progress Test/ 12 ม.ค. 65  / Group 01 STD-63 กลุ่มที่ 1 รหัส 63 เวลา 13.30 - 14.30 น. จำนวน 35 คน
   - สอบ Progress Test/ 19 ม.ค. 65  / Group 02 STD-63 กลุ่มที่ 2 รหัส 63 เวลา 14.30 - 15.30 น. จำนวน 28 คน
   - สอบ Progress Test/ 26 ม.ค. 65  / Group 01 STD-64 กลุ่มที่ 1 รหัส 64 เวลา 13.30 - 14.30 น. จำนวน 40 คน
   - อบ Progress Test/ 2 ก.พ. 65  / Group 02 STD-64 กลุ่มที่ 2 รหัส 64 เวลา 14.30 - 15.30 น. จำนวน 40 คน
   - สอบ Progress Test/ 9 ก.พ. 65  / Group 03 STD-64 กลุ่มที่ 3 รหัส 64 เวลา 13.30 - 14.30 น. จำนวน 40 คน


----------------------------------------------------------
ภาคการศึกษาที่ 1/2564
Placement Test
   - สอบ Placement Test/ 18 ส.ค. 64  / Group 01 STD-61  กลุ่มที่ 1 รหัส 61 เวลา 13.30 - 14.30 น. จำนวน 29 คน
   - สอบ Placement Test/ 18 ส.ค. 64  / Group 02 STD-61 กลุ่มที่ 2 รหัส 61 เวลา 14.30 - 15.30 น. จำนวน 29 คน
   - สอบ Placement Test/ 25 ส.ค. 64  / Group 01 STD-62 กลุ่มที่ 1 รหัส 62 เวลา 13.30 - 14.30 น. จำนวน 26 คน
   - สอบ Placement Test/ 25 ส.ค. 64  / Group 02 STD-62 กลุ่มที่ 2 รหัส 62 เวลา 14.30 - 15.30 น. จำนวน 26 คน
   - สอบ Placement Test/ 1 ก.ย. 64  / Group 01 STD-63 กลุ่มที่ 1 รหัส 63 เวลา 13.30 - 14.30 น. จำนวน 44 คน
   - สอบ Placement Test/ 1 ก.ย. 64  / Group 02 STD-63 กลุ่มที่ 2 รหัส 63 เวลา 14.30 - 15.30 น. จำนวน 44 คน
   - สอบ Placement Test/ 2 ก.ย. 64  / Group-STD61-62 รหัส 62 เวลา 13.30 - 14.30 น. จำนวน 10 คน
   - สอบ Placement Test/ 8 ก.ย. 64  / Group 03 STD-63 กลุ่มที่ 3 รหัส 63 เวลา 13.30 - 14.30 น. จำนวน 44 คน
   - สอบ Placement Test/ 8 ก.ย. 64  / Group 04 STD-63 กลุ่มที่ 4 รหัส 63 เวลา 14.30 - 15.30 น. จำนวน 44 คน

   - สอบ Placement Test/ 14 ก.ย. 64  / นักศึกษา รหัส 61,62,63 (เก็บตกคนที่ขาดสอบครั้งแรก) เวลา 13.30 - 14.30 น. จำนวน 40 คน 
   - สอบ Placement Test/ 15 ก.ย. 64  / Group 01 STD-64 กลุ่มที่ 1 รหัส 64 เวลา 13.30 - 14.30 น. จำนวน 50 คน
   - สอบ Placement Test/ 15 ก.ย. 64  / Group 02 STD-64 กลุ่มที่ 2 รหัส 64 เวลา 14.30 - 15.30 น. จำนวน 50 คน
   - สอบ Placement Test/ 22 ก.ย. 64  / Group 03 STD-64 กลุ่มที่ 3 รหัส 64 เวลา 13.30 - 14.30 น. จำนวน 49 คน
   - สอบ Placement Test/ 22 ก.ย. 64  / Group 04 STD-64 กลุ่มที่ 4 รหัส 64 เวลา 14.30 - 15.30 น. จำนวน 49 คน

Progress Test
   - ติวก่อนสอบและสอบ Progress Test / 1 ก.ย. 64 /  กลุ่มที่ 1+2 (ยังสอบไม่ผ่าน) รหัส 61 เวลา 14.30 - 16.30 น. จำนวน 30 คน

   -  สอบ Progress Test / 15 ก.ย.64 / นักศึกษาปี 4 รหัส 61 (ยังไม่ได้สอบครั้งที่ 2) เวลา 15.30 - 16.30 น. จำนวน 10 คน

Placement Test รอบ 2 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 เท่านั้น)
   - ติวก่อนสอบ และสอบ Placement Test รอบ 2 / 22 ก.ย. 64  / นักศึกษา รหัส 61 เวลา 15.30 - 16.30 น. จำนวน 20 คน (เริ่มติวเวลา 14.00 - 15.00 น.)

Placement Test รอบพิเศษ (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 เท่านั้น)
  -
10พ.ย.64 รายชื่อนักศึกษา รหัส61 ที่การเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกรณีพิเศษ สอบเวลา 15.00 - 16.00 น.

  
ข้อปฏิบัติในการสอบ
  
1. นักศึกษาเข้าโปรแกรม Microsoft Teams ก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 30 นาที เพื่อรอเช็คชื่อ
   2. นักศึกษาตั้งกล้องให้ชัดเจนแพนกล้องจากโปรแกรม Microsoft Teams ให้ผู้คุมสอบสามารถมองเห็นบริเวณรอบๆ หรืออุปกรณ์การสอบอื่น ๆ
   3. แจ้งรายละเอียดช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้คุมสอบให้นักศึกษาทราบกรณีฉุกเฉินระหว่างการสอบ
   4. หลังจากนักศึกษาทำข้อสอบในระบบ E-Testing เสร็จสิ้น ให้นักศึกษาออกจากห้องสอบในระบบ MS Teams โดยการคลิก Leave ทั้งนี้อนุญาตให้นักศึกษาออกจากห้องสอบได้หลังจากการดำเนินการสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที
   5. ห้ามนักศึกษาถ่ายภาพข้อสอบและคำตอบ และ/หรือ บันทึกหน้าจอที่แสดงข้อสอบหรือคำตอบไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม หากตรวจพบว่านักศึกษาได้ทำดังกล่าวจะถือว่าเป็นความผิดการพิจารณาโทษให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
   6. ห้ามกระทำพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เช่น การปิดหน้ากล้อง การออกจากระบบ MS Teams ก่อนเวลาที่กำหนด เป็นต้น
   7. หากผู้คุมสอบไม่เห็นหน้าจอแสดงภาพนักศึกษาเกินกว่า 10 นาที โดยนักศึกษาไม่มีการติดต่อกับผู้คุมสอบ จะถือว่าหมดสิทธิ์สอบทันที
การเช็คชื่อผู้เข้าสอบ และการดำเนินการสอบ
   1. แจ้งให้นักศึกษาเปิดกล้องและไมค์ แล้วเรียกชื่อนักศึกษาทีละราย
   2. ให้นักศึกษาตอบรับโดยคลิกสัญลักษณ์ ... ที่รูปตัวเอง และคลิก Spotlight Me พร้อมแสดงบัตรนักศึกษา
   3. แจ้งนักศึกษาปิดไมค์ และเปิดกล้อง ประกาศ “เริ่มสอบได้ ณ บัดนี้” โดยให้นักศึกษาดำเนินการสอบในระบบ E-testing ตามลิงค์ที่แจ้งไว้
   4. หากนักศึกษามีปัญหาระหว่างการสอบให้แจ้งผ่าน Chat หรือ โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่คณะกำหนด
   5. หากนักศึกษามีพฤติกรรมที่น่าสงสัย ได้แก่ ปิดหน้าจอ การไม่ปรากฏตัวในหน้าจอ เป็นต้น ผู้คุมสอบจะต้องแจ้งให้นักศึกษาแสดงตน โดยการคลิก Spotlight Me
   6. กรณีพบปัญหาดาเนินการ ดังนี้
       - หากพบพฤติกรรมของนักศึกษาที่ส่อทุจริตในการสอบ ให้กรรมการคุมสอบทำบันทึกข้อความชี้แจงรายละเอียดที่เกิดขึ้น พร้อมหลักฐาน (อาจได้จากคลิป VDO ที่ได้ทำการบันทึกไว้) เพื่อส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องงานทุจริตการสอบดำเนินการต่อไป
       - หากพบปัญหาขัดข้องหน้าจอโปรแกรม Microsoft Teams ของนักศึกษาหาย ให้ดำเนินการติดต่อผู้เข้าสอบทันที และหากไม่สามารถติดต่อได้เกิน 10 นาที ถือว่าหมดสิทธิ์สอบ และให้กรรมการคุมสอบจัดทำบันทึกปัญหาที่พบระหว่างสอบ โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วันที่/เวลา ปัญหาที่พบ ผู้บันทึกเป็นต้น
       - หากพบปัญหาขัดข้องอันเนื่องมาจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือการขัดข้องของระบบการสอบทำให้มีผลต่อระยะเวลาในการสอบ คณะสามารถยกเลิกสิทธิ์การสอบรอบดังกล่าวและให้สิทธิ์นักศึกษาเข้ารับการทดสอบในครั้งถัดไปได้ และให้กรรมการคุมสอบจัดทำบันทึกปัญหาที่พบระหว่างสอบ โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล วันที่/เวลา ปัญหาที่พบ ผู้บันทึกเป็นต้น
   7. เมื่อสอบเสร็จให้คลิก Leave เพื่อออกจากการประชุม

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn