กลุ่มสนับสนุนการบริหาร

     > งานการเงินและพัสดุ

 

     > งานการเจ้าหน้าที่ และวิเทศสัมพันธ์

     > งานนโยบายและแผน

     > งานธุรการและเลขานุการ

     > งานประกันคุณภาพ

     > งานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     > งานอาคารและยานยนต์

    >  งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

     

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

     > งานกิจการนักศึกษา

กลุ่มวิจัยและวารสาร

     > ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา

     > งานวารสาร

กลุ่มบัณฑิตศึกษา

 

กลุ่มงานวิชาการ

     > สาขาวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

     > สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

     > งานทะเบียน

     > งานหลักสูตรและงานรับนักศึกษา

กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม

ศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะภาษาอาหรับ

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn