ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/2)


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริม และรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย สายสามัญ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
1.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

2. ปฏิทินดำเนินการ ดูในประกาศ

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร, คณะ / สาขาวิชา ที่เปิดรับ, และจำนวนรับ

มหาวิทยาลัย รับนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้ จำนวน 3,292 คน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป (ตามข้อ 1) และคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ดังมีรายละเอียดดังนี้
3.19 คณะวิทยาการอิสลามศึกษา (วิทยาเขตปัตตานี)
รหัส ประเภทวิชา/สาขาวิชา จำนวนประกาศรับ คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
20401 นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม 2 1. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต่ ากว่า 2.75
20402 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 2
20403 อิสลามศึกษา และกฏหมายอิสลาม 2
20404
 
การสอนอิสลามศึกษา
 
2
 
มี GPAX รวม 5 ภาคเรียน (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 3.00
จำนวนรับทั้งคณะรวม 8  

4. การสมัคร
4.1 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 รหัสคณะ/ประเภทวิชา ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปของตนเอง (ตามข้อ 1) และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวิชา (ตามข้อ 3) หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกได้เข้าศึกษาแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา และไม่คืนเงิน ค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
4.2 ขั้นตอนการสมัคร
(1) ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com เพื่อยืนยันตัวตน และใช้ในการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
(2) ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้(user) และรหัสผ่าน (password) เข้าระบบทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ถึงวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 23.30 น.
(3) สมัครออนไลน์ และแก้ไขข้อมูลการสมัครทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th และอัพโหลดเอกสารการ สมัคร ให้คณะ/วิทยาเขต ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ถึงวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 23.30 น. หากพ้นกำหนดนี้จะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูล
(4) ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร (จำนวน 200 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมของธนาคาร) โดยการ Scan QR code ผ่าน Mobile Application ของธนาคารที่ปรากฏในหน้าชำระเงิน หรือชำระผ่านจุดบริการ counter servic ระหว่างวันอังคารที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 (เวลา 23.59 น.) ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของการชำระ
ค่าสมัคร โดยตรวจสอบในระบบรับสมัครหลังจากทำการชำระค่าสมัครเสร็จสิ้น

5. เอกสารการสมัคร และการอัพโหลดเอกสารเข้าระบบรับสมัคร

5.1 ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รวม 5 ภาคเรียน) โดยมีหัวหน้าสถานศึกษา หรือ นายทะเบียนลงนามรับรอง และประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน (ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักด้วย)
5.3 Portfolio (ในกรณีที่คณะไม่ได้กำหนด หรือหากผู้สมัครไม่มี / ไม่ประสงค์จะส่ง ผู้สมัครไม่ต้องอัพโหลดเอกสารนี้)
หมายเหตุ
- เอกสารที่ถ่ายสำเนาให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
- ให้ผู้สมัครรวมไฟล์ข้อ 5.1 - 5.3 เป็นไฟล์เดียวกัน โดยบันทึกเป็นนามสกุล (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB ก่อนอัพโหลดเอกสาร

6. องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือก
6.1 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ไม่คิดน้ำหนักคะแนน แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ มหาวิทยาลัยประกาศ จึงจะได้รับการพิจารณา)
6.2 ดัชนีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของชั้น ม. 4 - ม.6 (รวม 5 ภาคเรียน)
6.3 ผลการสอบสัมภาษณ์ และประเมินข้อมูลอื่นๆ ของผู้สมัคร

7. วิธีพิจารณาคัดเลือก
7.1 มหาวิทยาลัย (โดยคณะ) จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในเบื้องต้น หากผู้ใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
7.2 เมื่อผู้สมัครผ่านการพิจารณาจากข้อ 7.1 แล้ว มหาวิทยาลัยจะน าดัชนีผลการเรียน (GPAX) โดยเรียงตามล าดับผลการเรียน จากสูง-ต่ า ของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา เพื่อคัดเลือกตามจำนวนที่คณะแจ้งให้เรียกเข้าสอบสัมภาษณ์
7.3 เมื่อผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้วคณะกรรมการของคณะจะทำการสอบสัมภาษณ์, ทดสอบความ พร้อมทางการศึกษาเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็นสำหรับบางคณะ/สาขาวิชา), และพิจารณาข้อมูลอื่น ๆของผู้สมัครจากหลักฐานประกอบ การสมัครซึ่งผู้สมัครได้แจ้งไว้ (ในข้อ 5.1)และเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้สมัครจะนำไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และ ทดสอบความพร้อมทางการศึกษาในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th

9. การสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ไปแสดงตนสอบสัมภาษณ์ ณ คณะ/วิทยาเขต ที่ได้รับคัดเลือก หากนักเรียนไม่ไปสอบ สัมภาษณ์ในวันเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์
9.1 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะ/วิทยาเขต ที่ได้รับคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 22-อาทิตย์ 23 มกราคม 2565 รายงานตัวเวลา 08.30-09.30 น. รายละเอียด สถานที่จะแจ้งอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
9.2 หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน (ที่มีรูปถ่ายแสดงตน)
(2) รายงานการตรวจสุขภาพร่างกายและผลเอ็กซเรย์(ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
(3) เอกสารอื่นที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (ติดตามข้อมูลในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์)
(4) เอกสารที่แสดงความสามารถทางวิชาการ หรือ ความสามารถพิเศษของผู้สมัคร (ถ้ามี)
(5) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) (ถ้ามี)

10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือก ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ผ่านทาง เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th

11. การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและผ่านการสอบสัมภาษณ์ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระบบ TCAS ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 – วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.)
หมายเหตุ ผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในรอบถัดไป

12. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ดำเนินการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

13. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยกำหนดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th

14. เงื่อนไขการคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
14.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการนี้แล้ว จะต้องอยู่ศึกษาต่อในโรงเรียน จนส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ในปีการศึกษาเดียวกัน) และต้องรักษาระดับผลการเรียนไว้ในระดับที่ดี เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
14.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนแล้ว จะต้องมีจำนวน “หน่วยการเรียน” ในกลุ่มสาระต่างๆ ครบดังนี้
(1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
(2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
หากนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ 14.1 และ 14.2 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเลิก การรับเข้าศึกษา แม้ว่าจะประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วก็ตาม

15. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา, การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ ของฝ่ายทะเบียนการศึกษา/งานทะเบียนการศึกษาแต่ละวิทยาเขต

16. เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนด

17. การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ (ในวันและเวลาราชการ)
ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-9255-8, โทรสาร 0-7428-9259 เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th

 
 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn