ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สำหรับผู้สมัครใน TCAS รอบ 1/2 ทั้ง 6 โครงการ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ดังนี้ 


1. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (PSU สลาตัน) เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีพิเศษ ไม่มีผู้สมัคร

2. โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/2)” 

3. การรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีพิเศษ (รอบที่ 1/2) ไม่มีผู้สมัคร

4. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/2)

5. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/2 )

6. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/2 เเละรอบที่ 2) ไม่มีผู้สมัคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2241 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ) โทรสาร  073-348726 เว็บไซต์ fais.psu.ac.th 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn