ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (PSU สลาตัน) เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีพิเศษ


ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษามีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านกีฬามุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ สามาถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงจัดโครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (PSU สลาตัน) เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้    

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในโครงการสานฝันการกีฬา ตามโรงเรียนในข้อ 6.2
1.2 มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่แต่ละสาขากำหนด
1.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ

2. สาขาวิชา จำนวนรับ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
คณะวิทยาการอิสลาม
สาขาวิชา จำนวนรับ คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม 1 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า  2.00
2. มีความสามารถและเชี่ยวชาญทางด้านกีฬา
3. เป็นนักกีฬาในระดับตัวแทนโรงเรียน หรือจังหวัด หรือเขตพื้นที่
อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม 1
อิสลามศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) 1
การสอนอิสลามศึกษา 1
รวมทั้งสิ้น 4 คน

3. ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก ดังนี้ ดูในประกาศ

4. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (เอกสารที่ถ่ายสำเนาให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)
4.1 เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พิมพ์จากระบบรับสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ
2. ระเบียนผลการเรียน (ปพ 1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รวม 5 ภาคเรียน) โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาหรือนายทะเบียนลงนามรับรับรอง และประทับตราของโรงเรียนเป็นสำคัญ
3. ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร หรือเอกสารอื่น (ถ้ามี) ที่แสดงความสามารถทางวิชาการ หรือความสามารถพิเศษของผู้สมัคร (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4)                
4. สำเนาบัตรประชาชน
หมายเหตุ เอกสารที่ถ่ายสำเนาให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
4.2 การส่งเอกสาร
ให้โรงเรียนรวบรวมเอกสารการสมัคร (ตามข้อ 4.1) ส่งให้ นางสาวทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  ระหว่างวันที่ 4-26 ธันวาคม 2564 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 
หมายเหตุ เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งเป็นจดหมายลงทะเบียน หรือจดหมายด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อป้องกันความล่าช้าหรือเอกสารสูญหาย และสะดวกในการตรวจสอบเอกสารกับทางไปรษณีย์ 

5. องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาคัดเลือก      

5.1   คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ไม่คิดค่าน้ำหนักคะแนน แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศ จึงจะได้รับการพิจารณา)
5.2   การสอบสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย ทดสอบพิเศษ และข้อมูลอื่นๆของผู้สมัคร

6. วิธีการพิจารณาคัดเลือก
6.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในเบื้องต้น หากผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่คณะ/สาขาวิชาที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในคณะ/สาขานั้น
6.2 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่เรียนในโครงการสานฝันกีฬาจากโรงเรียนสานฝันกีฬาทั้งหมด 12 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” โรงเรียนบันนังสตาวิทยา โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ โรงเรียนสวนพระยาวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนนาทวีวิทยาคม โรงเรียนละงูพิทยาคม
6.3 เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือก เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้วคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ ทดสอบความพร้อมทางการศึกษาเพิ่มเติม (สำหรับบางคณะ/สาขาวิชา) และพิจารณาข้อมูลประกอบอื่นๆจากหลักฐานประกอบการสมัคร จากนั้นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จะประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ และตัดสินผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

7. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความพร้อมทางการศึกษา ในวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยผ่านทางระบบ Internet
ที่เว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th หัวข้อ “โครงการ PSU สลาตัน”

8. การสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก สถานที่และวันเวลา ที่รายงานตัวสอบสัมภาษณ์จะแจ้งอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หากไม่ไปสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ (โดยนำหลักฐานเอกสารการสมัคร ตามหัวข้อ 4.1 (ข้อ 2-4) ฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 22 มกราคม 2565  โดยผ่านระบบ Internet ที่เว็บไซต์ www.pn.psu.ac.th หัวข้อ “โครงการ PSU สลาตัน”

10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผ่านระบบ Internet ที่เว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th

11. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆครบถ้วนตามหลักสูตรข้อกำหนด และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนด

12. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของงานทะเบียนและงานรับนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี  http://regist.pn.psu.ac.th/main/

13.  การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
ติดต่อได้ที่  นางสาวทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร  งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์  ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 081-3680860  ในวันและเวลาราชการ


  

 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn