ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี ภายใต้ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/2 )


ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีแนวคิดและนโยบายที่จะส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม และ จริยธรรม เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภายใต้โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/2) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนที่สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้
1.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม อุทิศตนเพื่อส่วนรวม สถานศึกษา ชุมชน และประเทศชาติ หรือเป็นผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
1.3 นักเรียนจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ คณะ/สาขาวิชากำหนด ตามรายละเอียด ดังนี้

2. คณะ/สาขาวิชา เกณฑ์ที่กำหนด จำนวนรับ และ คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัคร
คณะ/สาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก

จำนวนรับ

(คน)

GPAX

5 ภาค

คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระ

สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระ

ภาษาไทย

GPA หน่วยกิจ GPA หน่วยกิจ GPA  หน่วยกิจ GPA  หน่วยกิจ GPA  หน่วยกิจ
12. คณะวิทยาการอิสลาม
รหัส 20401 สาขานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม B 2 2.50 - - - - - - - - - -
รหัส 20402 สาขาการสอนอิสลามศึกษา C 2 2.50 - - - - - - - - - -
รหัส 20403 สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) C 2 2.50 - - - - - - - - - -
รหัส 20404 สาขาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม C 2 2.50 - - - - - - - - - -

5. ปฏิทินและขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกดังนี้ ดูในประกาศ

6. การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

6.1 ผู้สมัครยื่นใบสมัคร ผ่านโรงเรียน/สถานศึกษาที่สังกัด
6.2 โรงเรียน/สถานศึกษา คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองในใบสมัคร พร้อมออกหนังสือรับรองคุณสมบัติด้าน คุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม/ครอบครัว ให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล

7. หลักฐานประกอบการสมัคร และการอัพโหลดเอกสารเข้าระบบการรับสมัคร
7.1 ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ และผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองแล้ว
7.2 หนังสือรับรองจากสถานศึกษา/โรงเรียน (ตามแบบฟอร์ม)
7.3 ใบรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา (ปพ.1) ที่แสดงดัชนีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคเรียน (ม.4 - ม.6) โรงเรียนจะต้องประทับตรา และลงนาม รับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด
7.4 สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด
7.5 Portfolio หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ สังคม/ครอบครัว (เอกสาร ประกาศนียบัตร รูปถ่าย เป็นต้น) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ในกรณีผู้สมัคร ไม่มี Portfolio สะสมผลงาน อันอาจจะเป็นผลมาจากการที่ผู้สมัครต้องอุทิศเวลาไป ช่วยเหลือครอบครัว / สังคม จึงไม่มีเวลาท ำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือครอบครัว/สังคม ซึ่งผู้สมัคร ต้องนำเสนอ ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 และลงนามรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปรึกษา
หมายเหตุ
1. ให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นสำเนา ทุกฉบับ
2. ให้ผู้สมัครรวมไฟล์ข้อ 7.1 - 7.5 เป็นไฟล์เดียวกัน โดยบันทึกเป็นนามสกุล (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB ก่อนอัพโหลดเอกสาร ผ่านทางเว็บไซต์ https://e- admission.psu.ac.th ในระหว่างวันที่ 14 - 25 ธันวาคม 2564


8. วิธีการคัดเลือก
8.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและส่งเอกสาร ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม ที่คณะ/สาขาวิชา หรือหลักฐานการสมัครไม่ครบตามที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
8.2 นำดัชนีเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) มาใช้ในการจัดลำดับที่ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (คิดค่าน้ำหนัก 30% ในกรณีที่มี GPAX เท่ากัน จะพิจารณาจากดัชนี(GPA) กลุ่มสาระวิชา เรียงตามลำดับ ดังนี้
     8.2.1 ประเภทวิชาที่ใช้เกณฑ์การคัดเลือกแบบ A เรียงตามลำดับ (1) คณิตศาสตร์(2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(3) ภาษาต่างประเทศ
     8.2.2 ประเภทวิชาที่ใช้เกณฑ์การคัดเลือกแบบ B เรียงตามลำดับ (1) คณิตศาสตร์ (2) ภาษาต่างประเทศ และ (3) สังคมศึกษาฯ
     8.2.3 ประเภทวิชาที่ใช้เกณฑ์การคัดเลือกแบบ C เรียงตามลำดับ (1) ภาษาต่างประเทศ (2) สังคมศึกษาฯ และ (3) ภาษาไทย

8.3 การประเมินคุณสมบัติด้านคุณธรรมฯ และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้สมัคร (คิดค่าน้ำหนัก 30%)
8.4 นำคะแนนจากข้อ 8.2 และ 8.3(รวมค่าน้ำหนัก 60%) มาใช้ในการจัดลำดับที่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
8.5 การสอบสัมภาษณ์ (คิดค่าน้ำหนัก 40%) และต้องผ่านการประเมินความพร้อมทางการศึกษา
8.6 นำคะแนนจากข้อ 8.4 และ 8.5( รวมค่าน้ำหนัก 100%) มาใช้ในการจัดลำดับที่ผู้ผ่านการคัดเลือก

9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 มกราคม 2565 โดยผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th

10. การสอบสัมภาษณ์
10.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 22 มกราคม 2565 ณ คณะ/วิทยาเขต ได้รับคัดเลือกสำหรับสถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสอบ สัมภาษณ์
10.2 หลักฐานต้องน าไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ได้แก่
     - บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
     - หลักฐานและแฟ้มสะสมงาน (ตัวจริง)
     - ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพร่างกาย (แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

11. การตรวจร่างกาย
11.1 ให้นำใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย ไปขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด/ประจำอำเภอ หรือโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลที่สังกัดมหาวิทยาลัย ให้เรียบร้อยก่อนวันสอบสัมภาษณ์ (download) ได้ที่ https://entrance.psu.ac.th เลือกหัวข้อแบบฟอร์ม)
11.2 นำใบรายงานผลการตรวจสุขภาพฯ ที่ได้ประทับตรารับรองแล้วจากโรงพยาบาล ไปยื่นต่อกรรมการสอบ สัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์

12. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อ ในวันที่ 26 มกราคม 2565โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th

13. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS)
ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้วจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป หากประสงค์จะ สละสิทธิ์ให้ดำเนินการสละสิทธิ์ในระบบของสมาคม ทปอ.

15. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผ่านทาง ระบบอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th

16. การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
สามารถติดตามรายละเอียด ได้ทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนการศึกษา แต่ละวิทยาเขต ซึ่งทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

17. เงื่อนไขการคงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
17.1 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการนี้แล้ว จะต้องอยู่ศึกษาต่อในโรงเรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ในปีการศึกษาเดียวกับที่สมัคร)
17.2 ไม่มีสิทธิ์โอนย้ายไปศึกษาในคณะอื่น

 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn