ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง  โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/2)


ด้วยคณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  มีความประสงค์จะดำเนินการรับนักศึกษา ภายใต้โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
1.4 มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการ                    

2. สาขาวิชา และจำนวนที่รับ
สาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัคร จำนวนรับ (คน)
นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่ต่ำกว่า 2.25
2
การสอนอิสลามศึกษา 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่ต่ำกว่า 3.00
5
อิสลามศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ)
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่ต่ำกว่า 2.75
5
อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)  ไม่ต่ำกว่า 2.25
5

3. วิธีการรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com เพื่อยืนยันตัวตนและใช้ในการยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
3.2 ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password) เข้าระบบทางเว็บไซต์ที่ https://e-admission.psu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 (ระบบปิดเวลา 23.30 น.)
3.3 รับสมัคร (ผ่านระบบ) และผู้สมัครแก้ไขข้อมูลการสมัคร ทางเว็บไซต์ที่ https://e-admission.psu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 (ระบบปิดเวลา 23.30 น.)
3.4 ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครโดย Scan QR code ผ่าน Mobile Application ของธนาคารที่ปรากฏในหน้าชำระเงินหรือชำระผ่านจุดบริการ counter service (เฉพาะ 7-Eleven) ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2564 (ระบบปิดเวลา 23.59 น.)

4. หลักฐานการสมัคร
4.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5 ภาคเรียนหรือ 6 ภาคเรียน               
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.5 แฟ้มสะสมผลงาน
หมายเหตุ เอกสารที่ถ่ายสำเนาให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
โดยผู้สมัครทุกคนส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่
งานรับนักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
(วันสุดท้ายของการส่งเอกสารคือ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
คณะวิทยาการอิสลาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 18 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์ fais.psu.ac.th

6. วิธีการคัดเลือก
คณะวิทยาการอิสลาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.30-15.30 น. โดยสอบคัดเลือกทางระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE  
คณะวิทยาการอิสลาม จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือก โดยมีวิธีการดังนี้
1) พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและผลการเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2) พิจารณาจากผลการสัมภาษณ์
ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผล การคัดเลือกแล้วผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกสิทธิ์ใดๆ มิได้

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

คณะวิทยาการอิสลาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 มกราคม 2565  ทางเว็บไซต์ fais.psu.ac.th

8. การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
ให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System) ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ดำเนินการสละสิทธิ์ในระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ตามช่วงเวลาที่กำหนด

10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th

11. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ติดตามประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนและรับนักศึกษา  http://regist.pn.psu.ac.th/main/

12. การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ติดตามรายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนและรับนักศึกษา  http://regist.pn.psu.ac.th/main/

13. เงื่อนไขการมีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการนี้ ต้องศึกษาในคณะวิทยาการอิสลามจนสำเร็จการศึกษาไม่สามารถย้ายไปสังกัดคณะอื่นได้

14. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนด

15. การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2241 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ)
โทรสาร  073-348726 เว็บไซต์ fais.psu.ac.th

 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn