ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง   การรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีพิเศษ (รอบที่ 1/2)


ด้วยคณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภายใต้โครงการรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2565  โดยวิธีพิเศษ (รอบที่ 1/2) โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในต่างประเทศ

1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในต่างประเทศ
1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
1.4 มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการ

2. สาขาวิชาและจำนวนรับ
2.1 สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม   จำนวน 2 คน
2.2 สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวน 2 คน
2.3 สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม   จำนวน 2 คน

3. วิธีการรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ เพื่อยืนยันตัวตนและใช้ในการยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
3.2 ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password) เข้าระบบทางเว็บไซต์ที่ https://e-admission.psu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 (ระบบปิดเวลา 23.30 น.)
3.3 รับสมัคร (ผ่านระบบ) และผู้สมัครแก้ไขข้อมูลการสมัคร ทางเว็บไซต์ที่ https://e-admission.psu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 (ระบบปิดเวลา 23.30 น.) โดยให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น
3.4 ไม่มีค่าสมัคร

4. หลักฐานการสมัคร
4.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป                       
4.2 สำเนาผลการเรียน (Transcript) และสำเนาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
หมายเหตุ  เอกสารที่ถ่ายสำเนาให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
ให้ผู้สมัครทุกคนอัพโหลดหลักฐานการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ หรือ ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่
งานรับนักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
(วันสุดท้ายของการส่งเอกสารคือ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
คณะวิทยาการอิสลาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 18 มกราคม 2565  ทางเว็บไซต์ fais.psu.ac.th

6. วิธีการคัดเลือก
คณะวิทยาการอิสลาม จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565  เวลา 09.30-15.30 น. โดยสอบคัดเลือกทางระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE  
คณะวิทยาการอิสลาม จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือก โดยมีวิธีการดังนี้
1) พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและผลการเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ)
2) พิจารณาจากผลการสัมภาษณ์โดยสอบเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ
3) คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา ตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อย ภายใต้จำนวนที่รับเข้าศึกษา
ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการ คัดเลือกแล้วผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกสิทธิ์ใดๆ มิได้

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
คณะวิทยาการอิสลาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์ fais.psu.ac.th

8. การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
ให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรปกติ)จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่  7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System) ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ดำเนินการสละสิทธิ์ในระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ตามช่วงเวลาที่กำหนด

10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th

11. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ติดตามประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนและรับนักศึกษา  http://regist.pn.psu.ac.th/main/

12. การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ติดตามรายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนและรับนักศึกษา  http://regist.pn.psu.ac.th/main/

13. เงื่อนไขการมีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการนี้ ต้องศึกษาในคณะวิทยาการอิสลามจนสำเร็จการศึกษาไม่สามารถย้ายไปสังกัดคณะอื่นได้

14. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนด

15. การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2241 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ)
โทรสาร  073-348726 เว็บไซต์ fais.psu.ac.th

 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn