เรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกตำแหน่งร่วม

"อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำคู่มือ และวิเคราะห์สายงานเพื่อใช้ยื่นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น"

วันที่ 5, 19 และ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม อิมาม อัล-ฆอซาลีย์ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี

วิทยากร
  • ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • นายบุญเลิศ จันทร์ไสย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นายสันติ เส็นหมาน นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมายเหตุ ผู้ที่สนใจ สามารถส่งหัวข้อที่สนใจได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการอิสลาม จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn