โครงการการพัฒนาสมรรถนะเสริมความเป็นครูอิสลามศึกษาในยุคความปกติวิถีใหม่ (หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะสำหรับครูอิสลามศึกษา)


สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลามและครูพี่เลี้ยงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ คลิก

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn