ศูนย์วิจัยวิทยาการอิสลามและมุสลิมศึกษา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานวัตกรรมหลักสูตร Non-Degree/Up-Skills/Re-Skills และพัฒนายุทธศาสตร์วิจัยคณะวิทยาการอิสลาม”
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้คณาจารย์ / นักวิจัย คณะวิทยาการอิสลาม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรระยะสั้น ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และได้ร่วมเสนอแนวทางยุทธ์ศาสตร์วิจัยของคณะวิทยาการอิสลาม

 

ไฟล์แนบ

กำหนดการ.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn