วอส. ต้อนรับ ชัยค์บันดัร​  หัวหน้าฝ่ายไอทีมหาวิทยาลัยอิหม่ามเเห่งกรุงรียาด ณ อินโดนิเซีย ในโอกาส เยี่ยมคณะเช้าวันนี้ (27 ก.พ.66) คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เเละประธานหลักสุตรกฎกมายอิสลาม ต้อนรับ ชัยค์บันดัร​ บินอันนะมิร หัวหน้าฝ่ายไอทีมหาวิทยาลัยอิหม่ามเเห่งกรุงรียาด​ ซาอุดิอาระเบีย เเละนักกฎหมายอิสลามผู้ดูเเลด้านหลักสูตรชะรีอะฮ์กับการใช้สื่อเทคโนโลยีร่วมสมัย​ ของมหาวิทยาลัยอัสสุนนะฮ์ ณ อินโดนิเซีย ในโอกาสเยี่ยนเยียนคณะพร้อมทั้งปรึกษาหารือเรื่องหลักสูตรด้านกฎหมายอิสลามของคณะ
 

แชรโพสต์ คลิก

 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn