วอส. ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Institut Aminuddin Baki (IAB) และหน่วยงานการศึกษาจากรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
บ่ายวันนีั้ (24 พฤษภาคม 2566) คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Institut Aminuddin Baki (IAB) และหน่วยงานการศึกษาจากรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาของสองประเทศ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม ได้บรรยายสรุปเรื่องการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำเสนอโมเดลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการอิสลามของโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาในระดับชั้นต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารและครูผู้สอน โดยเฉพาะการรับนักเรียนที่จบชั้น SPM หรือ O Level จากประเทศมาเลเซีย ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยการอิสลาม
 

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม (IEAMP) คณาจารย์ และนักศึกษานักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรได้ร่วมหารือกับตัวแทนผู้บริหารของ IAB เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษา โดยจะมีการอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำทางการศึกษา การเก็บข้อมูลในสถานศึกษา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิชาด้านการศึกษาของ IAB
 


หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม (IEAMP) คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ทาง IAB ให้การยอมรับและร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารการศึกษา โดยใช้หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศมาเลเซีย

ดูภาพทั้งหมด/เเชร์โพสต์ คลิก
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn