ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2564


ตามที่คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  - 1 สิงหาคม 2564 นั้น  ในการนี้ งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ได้ดำเนินการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปี 2564 จำนวน 146 ทุนๆละ 5,000 บาท  ประกอบด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 /2564  จำนวน 73 ทุน  และ ภาคการศึกษาที่ 2 /2564  จำนวน 73 ทุน ดังนี้

1.รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนภาคการศึกษา 1 /2564  จำนวน 73 ทุน ดังนี้
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชั้นปี
1 นางสาว แวอุษณีย์ แวบือราเฮ็ง การสอนอิสลามศึกษา 6020414021 ชั้นปีที่ 5
2 นางสาว ตักลีมา ยาพระจันทร์ การสอนอิสลามศึกษา 6020414031 ชั้นปีที่ 5
3 นางสาว วันฟิตรี เจ๊ะยะ การสอนอิสลามศึกษา 6020414039 ชั้นปีที่ 5
4 นางสาว วาฮีดะห์ ดือราเสะ การสอนอิสลามศึกษา 6020414040 ชั้นปีที่ 5
5 นางสาว อัฟนัน บาเหะ การสอนอิสลามศึกษา 6020414042 ชั้นปีที่ 5
6 นางสาว อาลาวียะห์ ติสมานิ การสอนอิสลามศึกษา 6020414043 ชั้นปีที่ 5
7 นาย แวอิลฮำ   แวสะมะแอ การสอนอิสลามศึกษา 6020414054 ชั้นปีที่ 5
8 นางสาว นัสรี หล๊ะหมูด การสอนอิสลามศึกษา 6020414007 ชั้นปีที่ 5
9 นางสาว ฮัฟเซาะห์ ลาเต๊ะ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 617903374 ชั้นปีที่ 4
10 นางสาว รอบีอะห์ หะมะ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6120410057 ชั้นปีที่ 4
11 นางสาว รินลดา เทศทอง อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6120410058 ชั้นปีที่ 4
12 นาย อิสมาแอ บากา อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6120410097 ชั้นปีที่ 4
13 นางสาว นูรอัยนี ลาเต๊ะ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6120410123 ชั้นปีที่ 4
14 นาย ซีฮาบุดดิน บูโก๊ป อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410209 ชั้นปีที่ 4
15 นางสาว รอฮานี  สิบู อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410247 ชั้นปีที่ 4
16 นางสาว ต่วนนูรีดา รายอคาลี อิสลามศึกษา 6120410023 ชั้นปีที่ 4
17 นางสาว ฟารีดา นิยมเดชา อิสลามศึกษา 6120410091 ชั้นปีที่ 4
18 นางสาว นูรฟาซีลา มะดีเยาะ การสอนอิสลามศึกษา 6120414017 ชั้นปีที่ 4
19 นางสาว นูรีดา โตะเด๊าะ การสอนอิสลามศึกษา 6120414018 ชั้นปีที่ 4
20 นางสาว อัสม๊ะ แสแม การสอนอิสลามศึกษา 6120414030 ชั้นปีที่ 4
21 นางสาว นุรอัยนี นีระหิง การสอนอิสลามศึกษา 6120414045 ชั้นปีที่ 4
22 นางสาว ฮานีฟะห์ มะเด็ง การสอนอิสลามศึกษา 6120414050 ชั้นปีที่ 4
23 นางสาว กัสตินี  เเซ่ตัน การสอนอิสลามศึกษา 6120414052 ชั้นปีที่ 4
24 นางสาว ฮานีซะห์ เด็ง การสอนอิสลามศึกษา 6120414060 ชั้นปีที่ 4
25 นางสาว ยามีล๊ะ อาแว การสอนอิสลามศึกษา 6120414023 ชั้นปีที่ 4
26 นางสาว วันดี รักสุไหง  กฎหมายอิสลาม 6120410027 ชั้นปีที่ 4
27 นางสาว นูรอีลมี บินฮาฟิส เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 6120410089 ชั้นปีที่ 4
28 นางสาว นูรยานา สะหะโด เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 6120410110 ชั้นปีที่ 4
29 นางสาว มุสลีมะห์ เงาะมูซอ การสอนอิสลามศึกษา 6320410023 ชั้นปีที่ 2
30 นางสาว ฮุสนา โต๊ะมะแซ การสอนอิสลามศึกษา 6320410099 ชั้นปีที่ 2
31 นางสาว อะฟีฟะฮ์ สากอ กฎหมายอิสลาม 6320410082 ชั้นปีที่ 2
32 นางสาว อามีนะห์ เจ๊ะดือราแม   กฎหมายอิสลาม 6320410270 ชั้นปีที่ 2
33 นางสาว ซูไฮนีย์ สูหลง อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6420410083 ชั้นปีที่ 1
34 นางสาว นิมุมีนะห์ มาแฮ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6420410089 ชั้นปีที่ 1
35 นางสาว นูรุลฮูดา ลอนา อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6420410090 ชั้นปีที่ 1
36 นางสาว ฟาติน สาแม อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6420410093 ชั้นปีที่ 1
37 นางสาว วาริยา ยาดี อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6420410102 ชั้นปีที่ 1
38 นาย อิรฟาน  มาสายา อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6420410113 ชั้นปีที่ 1
39 นางสาว นูรอาดียัน มาแจ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6420410154 ชั้นปีที่ 1
40 นางสาว อาซียะห์  หะยีอาแว อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6420410162 ชั้นปีที่ 1
41 นางสาว ฮาลีมะฮ์  หวังดี อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6420410164 ชั้นปีที่ 1
42 นางสาว รอฮานี เจ๊ะอาลี อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6420410201 ชั้นปีที่ 1
43 นางสาว อามีเนาะ ยูโซะคาเดาะ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6420410205 ชั้นปีที่ 1
44 นางสาว สุไรดา อาเเว อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6420410222 ชั้นปีที่ 1
45 นางสาว ฮานาน สุหลง อิสลามศึกษา 6420410078 ชั้นปีที่ 1
46 นางสาว อัสมะ นิเดร์หะ อิสลามศึกษา 6420410107 ชั้นปีที่ 1
47 นางสาว ภัทรา ผลเจริญ อิสลามศึกษา 6420410147 ชั้นปีที่ 1
48 นางสาว นูรไอนี สามะแม อิสลามศึกษา 6420410189 ชั้นปีที่ 1
49 นาย รุจคาร นิซาและ อิสลามศึกษา 6420410193 ชั้นปีที่ 1
50 นางสาว อาลาอ์  โตะนาฮุน อิสลามศึกษา 6420410215 ชั้นปีที่ 1
51 นาย ชัยนันท์  ม๊ะอีสา นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม 6420410049 ชั้นปีที่ 1
52 นางสาว สามีฮะ หวันสนิ นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม 6420410061 ชั้นปีที่ 1
53 นาย อัหมัด ราโอ นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม 6420410066 ชั้นปีที่ 1
54 นางสาว แอนนิต้า ใบเย็มหมะ นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม 6420410067 ชั้นปีที่ 1
55 นาย ซัลมาน ลือโมะ การสอนอิสลามศึกษา 6420410012 ชั้นปีที่ 1
56 นางสาว โซเฟียณีย์ มูหะมะวีเย๊าะ การสอนอิสลามศึกษา 6420410015 ชั้นปีที่ 1
57 นางสาว นริศรา มะลา การสอนอิสลามศึกษา 6420410019 ชั้นปีที่ 1
58 นางสาว นูรีดา ปาละมูมิง การสอนอิสลามศึกษา 6420410025 ชั้นปีที่ 1
59 นางสาว ฟารีด๊ะ ละอาหลี การสอนอิสลามศึกษา 6420410027 ชั้นปีที่ 1
60 นางสาว มุซิรา สายสะหัส การสอนอิสลามศึกษา 6420410030 ชั้นปีที่ 1
61 นางสาว รอกีเย๊าะ มะสูและ การสอนอิสลามศึกษา 6420410031 ชั้นปีที่ 1
62 นาย อาทิตย์ ราชนิยม การสอนอิสลามศึกษา 6420410040 ชั้นปีที่ 1
63 นางสาว ฮัฟเซาะห์ เจะอาแว การสอนอิสลามศึกษา 6420410043 ชั้นปีที่ 1
64 นางสาว ฮีดายะห์ สาและ การสอนอิสลามศึกษา 6420410046 ชั้นปีที่ 1
65 นางสาว แวมารียัม แวโดยี การสอนอิสลามศึกษา 6420410133 ชั้นปีที่ 1
66 นางสาว ฮาบีบะห์ บินอีซอ การสอนอิสลามศึกษา 6420410139 ชั้นปีที่ 1
67 นางสาว ซัลวานีย์ มามะ การสอนอิสลามศึกษา 6420410169 ชั้นปีที่ 1
68 นาย สัลมาน ยูโซะ การสอนอิสลามศึกษา 6420419172 ชั้นปีที่ 1
69 นางสาว ซามีดา มะเกะ กฎหมายอิสลาม 6420410001 ชั้นปีที่ 1
70 นางสาว นูรอิรฟะห์ ลีเด็ง กฎหมายอิสลาม 6420410003 ชั้นปีที่ 1
71 นางสาว อามีนา อาดำ กฎหมายอิสลาม 6420410010 ชั้นปีที่ 1
72 นางสาว ฟัตฮียา บินเจะมูซอ กฎหมายอิสลาม 6420410118 ชั้นปีที่ 1
73 นาย สิทธิการ อาดำ กฎหมายอิสลาม 6420410208 ชั้นปีที่ 1


2.รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนภาคการศึกษา 2/2564 จำนวน 73 ทุน  ดังนี้
 
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชั้นปี
1 นางสาว นัจยามี  พยายาม อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6220410049 ชั้นปีที่ 3
2 นางสาว นาซียะห์ สะแม อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6220410050 ชั้นปีที่ 3
3 นางสาว มารีนา  โสะอ้น อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6220410051 ชั้นปีที่ 3
4 นาย มูฮัมหมัดศ็อบรี บ่าวเต๊ะ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6220410052 ชั้นปีที่ 3
5 นางสาว ซีตีคอดีย๊ะ เต๊ะปูยู อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6220410063 ชั้นปีที่ 3
6 นางสาว ซามีย๊ะ มะมิง อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6220410065 ชั้นปีที่ 3
7 นาย ฮาริช สมาเเอ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6220410082 ชั้นปีที่ 3
8 นาย ศรายุทธ รักหมาน อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6220410099 ชั้นปีที่ 3
9 นาย หมัดนาวาวี เจะเด็ง อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6220410100 ชั้นปีที่ 3
10 นางสาว วิจดาน วาหนิ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6220410158 ชั้นปีที่ 3
11 นางสาว นูรไอนี สะมาแอ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410225 ชั้นปีที่ 3
12 นางสาว สิทธิกร หนอกสัน อิสลามศึกษา 6220410043 ชั้นปีที่ 3
13 นางสาว อาอีเซ๊าะ กะจิ อิสลามศึกษา 6220410044 ชั้นปีที่ 3
14 นางสาว ซูฟียะห์ วาเยะ การสอนอิสลามศึกษา 6220410009 ชั้นปีที่ 3
15 นางสาว นุรอัสมะ หะมะ การสอนอิสลามศึกษา 6220410016 ชั้นปีที่ 3
16 นาย มะเซากี สือแม การสอนอิสลามศึกษา 6220410021 ชั้นปีที่ 3
17 นางสาว สุพัตรา เจ๊ะอูมา การสอนอิสลามศึกษา 6220410029 ชั้นปีที่ 3
18 นางสาว อารีนา ยูโซ๊ะ การสอนอิสลามศึกษา 6220410035 ชั้นปีที่ 3
19 นาย อาลาอุดดีน โตะแวฮายี การสอนอิสลามศึกษา 6220410036 ชั้นปีที่ 3
20 นางสาว อำพา เจะจาโรจน์ การสอนอิสลามศึกษา 6220410037 ชั้นปีที่ 3
21 นางสาว บารีอะห์ มะหะยีงอ การสอนอิสลามศึกษา 6220410076 ชั้นปีที่ 3
22 นางสาว ซุลฟาร์ สาและ การสอนอิสลามศึกษา 6220410103 ชั้นปีที่ 3
23 นางสาว อัซมี อาลีดีมัร การสอนอิสลามศึกษา 6220410112 ชั้นปีที่ 3
24 นางสาว ฟาตานียะห์  สาเม๊าะ การสอนอิสลามศึกษา 6220410113 ชั้นปีที่ 3
25 นางสาว ซูไฮลา ดีสะเอะ การสอนอิสลามศึกษา 6220410116 ชั้นปีที่ 3
26 นางสาว นูร์ไอนิง  บือราเฮง การสอนอิสลามศึกษา 6220410118 ชั้นปีที่ 3
27 นางสาว อัลวาณีย์ มามะ การสอนอิสลามศึกษา 6220410120 ชั้นปีที่ 3
28 นาย มูฮัมหมัดซักวานห์ สาและ การสอนอิสลามศึกษา 6220410023 ชั้นปีที่ 3
29 นาย นิวัตร ลูกเหล็ม การสอนอิสลามศึกษา 6220410014 ชั้นปีที่ 3
30 นาย ฮาราฟัรด์ ฮามะ การสอนอิสลามศึกษา 6220410168 ชั้นปีที่ 3
31 นางสาว นูรซัสวาณีย์ เชตเตอร์โมฮามัด การสอนอิสลามศึกษา 6220410071 ชั้นปีที่ 3
32 นางสาว ณัฐริรภรณ์ กามิน การสอนอิสลามศึกษา 6220410010 ชั้นปีที่ 3
33 นางสาว ศิริญญา  หลังเศษ การสอนอิสลามศึกษา 6220410026 ชั้นปีที่ 3
34 นางสาว โสรยา ยีสิดิ การสอนอิสลามศึกษา 6220410109 ชั้นปีที่ 3
35 นางสาว คอดีเยาะห์ โตะเหม การสอนอิสลามศึกษา 6220410005 ชั้นปีที่ 3
36 นางสาว ซาฟาวาตี ปูเตะ การสอนอิสลามศึกษา 6220410123 ชั้นปีที่ 3
37 นาย อารอฟัต บุญพิศ กฎหมายอิสลาม 6220410003 ชั้นปีที่ 3
38 นาย อารีฟานห์ มูซอ    กฎหมายอิสลาม 6320410272 ชั้นปีที่ 3
39 นางสาว นูรุลมุมีนะห์ มะแซ เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 622041085 ชั้นปีที่ 3
40 นาย อัชรัฟ บินมามะ เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 6220410084 ชั้นปีที่ 3
41 นาย วีรพงศ์ เขตเทพา กฎหมายอิสลาม 6320410005 ชั้นปีที่ 2
42 นางสาว อังคณา วารี กฎหมายอิสลาม 6320410051 ชั้นปีที่ 2
43 นาย บุรฮาน ซาลอ กฎหมายอิสลาม 6320410184 ชั้นปีที่ 2
44 นางสาว อัฟเราะห์ ยูโซะ กฎหมายอิสลาม 6320410264 ชั้นปีที่ 2
45 นางสาว ฮายาตี มะเละ กฎหมายอิสลาม 6320410280 ชั้นปีที่ 2
46 นางสาว นิฟาตีฮะห์ ลอโมง เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 6320410044 ชั้นปีที่ 2
47 นาย อัมรี ดอเล๊าะ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 631041013 ชั้นปีที่ 2
48 นาย คอยรี มะแซ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410060 ชั้นปีที่ 2
49 นาย อับดุลวาริซ อาแว อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410074 ชั้นปีที่ 2
50 นาย อับรอร์ หะมิดง อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410075 ชั้นปีที่ 2
51 นางสาว กามีล๊ะห์ อารง อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410143 ชั้นปีที่ 2
52 นางสาว ซอฟียะห์ ฮาเระ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410144 ชั้นปีที่ 2
53 นาย ฮิลมี ดอมา อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410162 ชั้นปีที่ 2
54 นางสาว อัฟเราะ ตำภู อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410194 ชั้นปีที่ 2
55 นางสาว ซัฟวานี ดอเลาะ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410201 ชั้นปีที่ 2
56 นางสาว ฟัรหาตี อาลี อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410231 ชั้นปีที่ 2
57 นาย อับดุลฮากีม วาเต๊ะ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410261 ชั้นปีที่ 2
58 นาย ฮิลมี บูกา อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410282 ชั้นปีที่ 2
59 นางสาว รุสมา อาดำ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410283 ชั้นปีที่ 2
60 นาย ฟูรกอน บือราเฮง อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410238 ชั้นปีที่ 2
61 นางสาว นัจวา ดาแซ อิสลามศึกษา 6320410047 ชั้นปีที่ 2
62 นางสาว ไรฮานะห์ อาแว อิสลามศึกษา 6320410136 ชั้นปีที่ 2
63 นางสาว สาปีเนาะ กัรแซ อิสลามศึกษา 6320410137 ชั้นปีที่ 2
64 นางสาว ซูฮัยร์ลา มะเซ็ง อิสลามศึกษา 6320410211 ชั้นปีที่ 2
65 นางสาว อัฟนัน ดาเรง อิสลามศึกษา 6320410262 ชั้นปีที่ 2
66 นางสาว นาซีบะห์ จากือวาโต๊ะ การสอนอิสลามศึกษา 6320410015 ชั้นปีที่ 2
67 นางสาว มาชิตา สาและ การสอนอิสลามศึกษา 6320410021 ชั้นปีที่ 2
68 นางสาว ยาวารี แห่เหล็ม การสอนอิสลามศึกษา 6320410025 ชั้นปีที่ 2
69 นางสาว รวยดา มาหะมะ การสอนอิสลามศึกษา 6320410026 ชั้นปีที่ 2
70 นาย อัลวา ดาหมาด การสอนอิสลามศึกษา 6320410032 ชั้นปีที่ 2
71 นางสาว นินูรมินทร์ สาอิ การสอนอิสลามศึกษา 6320410085 ชั้นปีที่ 2
72 นางสาว นูรนา  สากาตา การสอนอิสลามศึกษา 6320410089 ชั้นปีที่ 2
73 นางสาว มัสนา การุมอ การสอนอิสลามศึกษา 6320410095 ชั้นปีที่ 2

ทั้งนี้ให้นักศึกษาดำเนินการดาวโหลดเอกสารใบสำคัญรับเงินตามลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1wvgBcxIVgENBvu3zoBPQc0hK2v6Stz4J/view?usp=sharing  กรอกรายละเอียด พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาบัญชีธนาคาร  และส่งกลับทางไปรษณีย์มายังที่  งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  181  หมู่ที่ 6 ถ.เจริญประดิษญ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ 94000 ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กันยายน 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณยาฮารี กาเซ็ง งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม  เบอร์โทร 084-9987045

 

ไฟล์แนบ

ประกาศผลสัมภาษณ์ทุน-ฉบับแก้ไข.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn