ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเทียบโอนและรับโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2565


ด้วยคณะวิทยาการอิสลาม มีความประสงค์รับสมัครผู้ได้รับผลกระทบทางการศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเทียบโอนและรับโอนรายวิชาเข้าคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2565

1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
1.4 มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการ

2. สาขาวิชา       
2.1 สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม                                              
2.2 สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)              
2.3 สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม    

3. วิธีการรับสมัคร
ผู้สมัครทุกคนลงทะเบียนและสมัครในระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของคณะ ทางเว็บไซต์ https://forms.gle/ykhtkjSNMd8j2uP19 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 25 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดนี้จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้

4. หลักฐานการสมัคร (สแกนเป็นไฟล์ PDF)
4.1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาผลการเรียน (Transcript) ปพ.1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเนาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.5 ผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ
หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นสำเนาจะต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
คณะวิทยาการอิสลาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ fais.psu.ac.th

6. วิธีการคัดเลือก
คณะวิทยาการอิสลามจะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.30-14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
คณะวิทยาการอิสลาม จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือก โดยมีวิธีการดังนี้
1) พิจารณาจากผลการเรียนระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาปัจจุบัน
2) พิจารณาจากคำอธิบายรายวิชา
3) พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้วผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกสิทธิ์ใดๆ มิได้

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

คณะวิทยาการอิสลาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์ fais.psu.ac.th

8. การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
โทรศัพท์ 073-313928 - 45 ต่อ 2217, 2241 หรือ 099-3618612 , 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ)
โทรสาร  073-348726, 073-331305 เว็บไซต์ fais.psu.ac.th

 

ไฟล์แนบ

ประกาศรับสมัครเทียบโอนเเละรับโอนรายวิชา 2565.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn