คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี "รับสมัครนักศึกษาเทียบโอนเเละรับโอนรายวิชา" เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

สำหรับนักศึกษาที่กลับมาจากต่างประเทศแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. สาขาที่สามารถเข้าศึกษาได้

- สาขาอิสลามศึกษา
- สาขากฎหมายอิสลาม
- สาขาอิสลามศึกษา (International Program)
- สาขานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม

สามารถศึกษาข้อมูลขอสาขาต่างๆได้ที่
fais.psu.ac.th/course/หลักสูตรนานาชาติ
fais.psu.ac.th/course/ปริญญาตรี

2. เอกสารหลักฐาน
- หนังสือแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- หนังสือแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับมหาวิทยาลัย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. เงื่อนไขสำคัญ
มหาวิทยาลัยที่เทียบโอนและรับโอนรายวิชาได้ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลไทยให้การรับรองและมีการเรียนการสอนในระบบหน่วยกิต หรือระบบอื่น ๆ ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะวิทยาการอิสลาม

4. ระยะเวลาในการรับสมัคร
ส่งเอกสารระหว่างวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2564 นี้ (เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์)

ติดต่อส่งเอกสารเเละสอบถามรายละเอียดได้ที่
อ.อุสมาน ราษฎร์นิยม โทร.0993618612
ที่อยู่ : คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

หมายเหตุ ทางคณะจะดำเนินการพิจารณาเอกสารในเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางคณะจะติดต่อกลับอีกครั้ง


+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn