รับสมัครทุนการศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1.ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งเเต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ถึง 25 กรกฎาคม 2564

2.คุณสมบัติของผู้สมัครทุนการศึกษา
2.1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการอิสลามทุกสาขา
2.2. นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ตลอดระยะเวลาการรับทุน
2.3. มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)
2.4. มีความประพฤติเรียบร้อยและปฏิบัติตนอยู่ในครรลองของอิสลาม
2.5. สนใจกิจกรรมและช่วยเหลืองานส่วนรวม

3.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

4.สอบสัมภาษณ์ (ผ่านระบบออนไลน์)
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 1 สิงหาคม 2564

รับสมัครได้ที่ คลิก

ติดต่อสอบถาม
คุณยาฮารี กาเซ็ง (จนท.งานพัฒนานักศึกษา)
โทร. 0-7333-1305 ต่อ 2270

 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn