รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา


ด้วยคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้    

ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง      
1. ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1021
คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทางกฎหมาย  กฎหมายอิสลาม ชะรีอะฮฺ  ฟิกฮฺเศรษฐศาสตร์ มุอามะลาต กฎหมายเปรียบเทียบ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์งานวิจัย อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ภาระงานที่ปฏิบัติ ภาระงานสอน งานวิจัยงานบริการวิชาการ และภาระงานอื่น ๆ

2. ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 0116
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทางอิสลามศึกษา อุศูลุดดีน ประวัติศาสตร์อิสลาม ปรัชญาอิสลาม ภาษาอาหรับ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์งานวิจัย อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ภาระงานที่ปฏิบัติ ภาระงานสอน งานวิจัยงานบริการวิชาการ และภาระงานอื่น ๆ

3. ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2259
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทางการศึกษา  หลักสูตรและการสอน การสอนอิสลามศึกษา  การสอนภาษาอังกฤษ บริหารการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์งานวิจัย อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ภาระงานที่ปฏิบัติ ภาระงานสอน งานวิจัยงานบริการวิชาการ และภาระงานอื่น ๆ

อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก  เดือนละ 31,500 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากค่าจ้าง เช่น
1. ที่พักอาศัย ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. เงินค่าตอบแทนความก้าวหน้า/สัมฤทธิ์ผลงานทางวิชาการ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานสะสม 3 - 15% มหาวิทยาลัยสมทบ 3 - 5%)
4. กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ค่ารักษาพยาบาล ในส่วนที่นอกเหนือจากที่ได้รับในระบบประกันสังคม เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท/ปี  หากเบิกจ่ายไม่เกิน 20,000 บาท สามารถสะสมได้ร้อยละ 40 ของเงินส่วนที่เหลือ สามารถสะสมได้ไม่เกิน 200,000 บาท เพื่อนำมาใช้หลังเกษียณอายุงาน (ครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง)
กรณีเป็นผู้ป่วยนอกและการตรวจสุขภาพประจำปี (เฉพาะตนเอง) รักษาได้ทุกสถานพยาบาลที่มีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท/โรค/วัน ไม่เกิน 20 ครั้งต่อปีงบประมาณ     
5. ค่าเล่าเรียนบุตร เบิกได้ตามสิทธิ์ของข้าราชการ                                               
6. กองทุนสวัสดิการ
  • เงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีบุคลากรเสียชีวิต
  • เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • เงินกู้ยืมเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
  • เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร
  • โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลาม

7.  โอกาสของบุตรที่มีสิทธิ์เรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8.  สิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติเช่นเดียวกับข้าราชการอื่นๆเป็นต้น         

ระยะเวลาการรับสมัคร รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31  สิงหาคม  2564         

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร (แนบไฟล์ผ่านเว็บไซต์สมัครงาน)
1. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว ก่อนวันที่ที่ยื่นใบสมัคร และสำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับปริญญา จำนวน 1 ชุด
2. กรณีใช้วุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องแนบหนังสือแจ้งผลการเทียบคุณวุฒิของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการประสานงานกับสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. ด้วยตนเอง โทร. 0 2039 5638
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายด้วยชุดสุภาพและเห็นใบหน้าชัดเจน ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน อัฟโหลดเป็นรูป Profile จำนวน 1 รูป
5. หนังสือแนะนำตัวหรือประวัติส่วนตัว (Resume) จำนวน 1 ชุด
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ใช้ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
7. หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี)
8. ใบรับรองผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ PSU-TEPที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี จำนวน 1 ชุด
9. เพศชาย ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหาร แบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับ  การยกเว้น จำนวน 1 ชุด
10. หลักฐานการชำระเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในหน้ารายละเอียดข้อมูลบัญชีผู้กู้ Tab Menu รายการค่างวดค้างชำระ (กรณีกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ.) จำนวน 1 ชุด  
11. สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง”  หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลอก และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้อยค่าเสียหายใด ๆ ทั้งนี้    หากเอกสารและหลักฐานแนบฉบับใดในระบบสมัครงานออนไลน์ไม่ครบถ้วนหรือข้อความไม่ชัดเจน จะไม่มีสิทธิ์ เข้ารับการสอบคัดเลือก ผู้สมัครสามารถจัดการเอกสารแนบทั้งหมดรวมเป็นไฟล์เดียวกันได้

เกณฑ์การตัดสิน
1. เมื่อได้รับใบสมัครแล้วคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร ประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน หนังสือแนะนําตัวของผู้สมัคร และจะติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการโดยตรงมาทําการคัดเลือก โดยการสอบสอน และสัมภาษณ์  ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบต่อไป
2. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3. ผู้ที่เป็นลูกหนี้กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แล้วยังมียอดหนี้ค้างชำระ หากได้รับการบรรจุ จะต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการหักเงินชำระหนี้จากค่าจ้าง และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย


สมัครคลิก                                                                                    

สอบถามรายละเอียดติดต่อ
นางแวรอบิยะ เจ๊ะอะ
โทรศัพท์ 073-331305 ต่อ 2214
E-mail waerabiyah.c@psu.ac.th

ไฟล์แนบ

สำเนารับสมัครอาจารย์3อัตรา(64).pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn