ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แพร่กระจายได้ง่าย และควบคุมได้ยาก ได้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย หรือในจังหวัดใกล้เคียงวิทยาเขตฯ ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หลายจังหวัด เพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของนักศึกษาและบุคลากร และให้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้สามารถดำเนินต่อไปได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ดังนี้
  1. งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทั้งหมด และให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid learning) โดยใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่นๆ
  2. กรณีที่หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ต้องเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติจริงตามข้อกำหนดของวิชาชีพ และมีเงื่อนไขของเวลาในการใช้ทุน ขอให้หลักสูตรพิจารณา และกำหนดแนวทางบริหารจัดการด้วยมาตรการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสูงสุด และแจ้งให้วิทยาเขตทราบ 
  3. ชะลอการฝึกงาน ปฏิบัติการสหกิจศึกษา วิทยานิพนธ์ และจัดกิจกรรมลักษณะอื่นที่เทียบเท่าทดแทน หลีกเลี่ยงการเดินทาง แต่หากมีความจำเป็นให้ส่วนงานพิจารณายื่นขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตที่กำกับดูแล และดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางการควบคุมการแพร่เชื้อของจังหวัดนั้นๆ อย่างเคร่งครัด
  4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบจากการสอบในห้องสอบ เป็นการวัดประเมินผลที่เป็น formative มากขึ้น และมีการประเมินผลตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ร่วมกับการวัดและประเมินผลรูปแบบอื่นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  5. ชะลอการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น โดยให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหอพักของแต่ละวิทยาเขต เป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆ ไป
  6. มหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติให้เหมาะสมตามสถานการณ์
  7. กรณีมีความจำเป็นที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในประกาศนี้ ให้เสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีไป
ดาวน์โหลดประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ

ที่มา : 
https://www.psu.ac.th/?page=news&news_code=137

+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn