ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

ตามที่คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบภาคปฏิบัติเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

- นายอัลฮาดีย์  โต๊ะเด็ง

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม QA ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 ประกาศ  ณ  วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ.  2566

ไฟล์แนบ

-_ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขล.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn