ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) 3 โครงการ TCAS 66 รอบที่ 1/2

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก "โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1/2)" คลิก
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใต้โครงการ “ทุนจัดสรรซะกาตคณะวิทยาการอิสลาม” ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1/2)” คลิก
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก “การรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีพิเศษ (รอบที่ 1/2) คลิก
การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2241 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ)
โทรสาร  073-348726 เว็บไซต์ fais.psu.ac.th
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn