ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก “โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/1)”


ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 ได้ประกาศรับสมัคร “โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/1)” ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในโครงการดังกล่าว ดังรายชื่อต่อไปนี้
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 นางสาวนัซลี่  วงษ์สันต์ นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
2 นายอัฟฟีน  สาและ นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
3 นายซูไลมาน  เจะตาเหร์ นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
4 นางสาวพิชชา  วงษ์สง่างาม นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
5 นางสาวนิสรีน  ผลเจริญ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
6 นางสาวนูรฮูดา  เจ๊ะหะ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
7 นายลุกมัน  บาโงปะแต อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
8 นายมนัสนันท์  เชื้อผู้ดี อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
9 นางสาวนูรูลอีย์ซะห์  สุหลง อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
10 นางสาวอัจฉริยา  แกสมาน อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
11 นายอาฟ้าฟ  เซะวิเศษ การสอนอิสลามศึกษา
12 นางสาวฟีรดาว  หมัดสุไหลหมาน การสอนอิสลามศึกษา
13 นางสาวนูรีซัน  สะมาแอ การสอนอิสลามศึกษา
14 นายวาฟี  เทพลักษณ์ การสอนอิสลามศึกษา
15 นางสาวอะห์ลาม  ดาเระมีน การสอนอิสลามศึกษา
16 นางสาวพลอยชมพู  ทิ้งอีด การสอนอิสลามศึกษา
17 นายสาธิต  ม่วงมั่น การสอนอิสลามศึกษา
18 นางสาวนูรฮายาตี  เจ๊ะเลาะ การสอนอิสลามศึกษา
19 นางสาวกมลทิพย์  เนาว์ไพร การสอนอิสลามศึกษา
20 นางสาวนูรอัสมัด  เจะแว การสอนอิสลามศึกษา
21 นางสาวซันซีลา  แดมะ การสอนอิสลามศึกษา
22 นางสาวนูรีซัน  ดือเระ การสอนอิสลามศึกษา
23 นายอิมาดุ๊ดดีน  ขรีดาโอ๊ะ การสอนอิสลามศึกษา
24 นางสาวมุสลีมะห์  เจ๊ะนิ การสอนอิสลามศึกษา
25 นายอิลฮาม  สาและ การสอนอิสลามศึกษา
26 นางสาวอันวารี  เสะบิง การสอนอิสลามศึกษา
27 นายสารีฟ  สะแลมัน การสอนอิสลามศึกษา
28 นางสาวซูรายา  ดอเลาะ การสอนอิสลามศึกษา
29 นางสาวมัซวินท์  เจ๊ะโซ๊ะ การสอนอิสลามศึกษา
30 นางสาวซัซนีย์  อาแว การสอนอิสลามศึกษา
31 นางสาวดียาเราะห์  บองอแม การสอนอิสลามศึกษา
32 นางสาวนูรเลียลา  สะแปะอิง การสอนอิสลามศึกษา
33 นายอูซัยฟะ  มีนา การสอนอิสลามศึกษา
34 นายรุสลัน  มะดาโอ๊ะ การสอนอิสลามศึกษา
35 นายมนัสนันท์  เชื้อผู้ดี การสอนอิสลามศึกษา
36 นายณัฐพงศ์  อาดำ อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
37 นางสาวอลิษา  ปังหลีเส็น อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
38 นายบัดโร  สะอะ อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
39 นางสาวรุซมี  มาหะมะ อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้ากลุ่มสอบสัมภาษณ์ และเข้าสอบสัมภาษณ์ทางระบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-15.30 น.

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว  ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

คณะวิทยาการอิสลาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์ fais.psu.ac.th และ http://entrance.psu.ac.th

การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2241 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ) โทรสาร  073-348726 เว็บไซต์
fais.psu.ac.th

 

ไฟล์แนบ

2-2401 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก-นักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา).pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn