ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการ "กองทุน รศ.อับดุลเลาะ อับรู เพื่อการศึกษา" (รอบที่ 1/1)


ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการ "กองทุน รศ.อับดุลเลาะ อับรู เพื่อการศึกษา" (รอบที่ 1/1)  ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในโครงการดังกล่าว ดังรายชื่อต่อไปนี้
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 นายอักวา  เด็นดุหม๊ะ นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้ากลุ่มสอบสัมภาษณ์ และเข้าสอบสัมภาษณ์ทางระบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30-15.30 น. (หากผู้สมัครไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสอบคัดเลือก)

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว  ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

คณะวิทยาการอิสลาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์ fais.psu.ac.th และ http://entrance.psu.ac.th

การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2241 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ) โทรสาร  073-348726 เว็บไซต์ fais.psu.ac.th

ไฟล์แนบ

2-2404 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก-กองทุน รศ.อับดุลเลาะ อับรู เพื่อการศึกษา.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn