ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกนักเรียนใน​ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง​ ปีการศึกษา​ 2564 คลิก

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
- ผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
- ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในรอบถัดไปเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้สละสิทธิ์ได้ ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. กำหนด (สละสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS เท่านั้น)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่ ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ โทรศัพท์หมายเลข (074) 289255 - 58 (ในวันและเวลาราชการ)

ที่มา ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn