ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษา ในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/1)


ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2564  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก “โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษา ในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1/1) ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในโครงการดังกล่าว ดังรายชื่อต่อไปนี้
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 นางสาวนัซลี่  วงษ์สันต์ นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
2 นายอัฟฟีน  สาและ นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
3 นายซูไลมาน  เจะตาเหร์ นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
4 นางสาวพิชชา  วงษ์สง่างาม นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
5 นางสาวนิสรีน  ผลเจริญ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
6 นางสาวนูรฮูดา  เจ๊ะหะ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
7 นายลุกมัน  บาโงปะแต อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
8 นายมนัสนันท์  เชื้อผู้ดี อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
9 นางสาวนูรูลอีย์ซะห์  สุหลง อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
10 นางสาวอัจฉริยา  แกสมาน อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
11 นายอาฟ้าฟ  เซะวิเศษ การสอนอิสลามศึกษา
12 นางสาวฟีรดาว  หมัดสุไหลหมาน การสอนอิสลามศึกษา
13 นางสาวนูรีซัน  สะมาแอ การสอนอิสลามศึกษา
14 นายวาฟี  เทพลักษณ์ การสอนอิสลามศึกษา
15 นางสาวอะห์ลาม   ดาเระมีน การสอนอิสลามศึกษา
16 นางสาวพลอยชมพู  ทิ้งอีด การสอนอิสลามศึกษา
17 นายสาธิต  ม่วงมั่น การสอนอิสลามศึกษา
18 นางสาวนูรฮายาตี  เจ๊ะเลาะ การสอนอิสลามศึกษา
19 นางสาวกมลทิพย์  เนาว์ไพร การสอนอิสลามศึกษา
20 นางสาวนูรอัสมัด  เจะแว การสอนอิสลามศึกษา
21 นางสาวซันซีลา  แดมะ การสอนอิสลามศึกษา
22 นางสาวนูรีซัน   ดือเระ การสอนอิสลามศึกษา
23 นายอิมาดุ๊ดดีน  ขรีดาโอ๊ะ การสอนอิสลามศึกษา
24 นายอิลฮาม  สาและ การสอนอิสลามศึกษา
25 นางสาวอันวารี  เสะบิง การสอนอิสลามศึกษา
26 นายสารีฟ  สะแลมัน การสอนอิสลามศึกษา
27 นางสาวซูรายา   ดอเลาะ การสอนอิสลามศึกษา
28 นางสาวมัซวินท์   เจ๊ะโซ๊ะ การสอนอิสลามศึกษา
29 นางสาวซัซนีย์  อาแว การสอนอิสลามศึกษา
30 นางสาวดียาเราะห์  บองอแม การสอนอิสลามศึกษา
31 นางสาวนูรเลียลา  สะแปะอิง การสอนอิสลามศึกษา
32 นายอูซัยฟะ  มีนา การสอนอิสลามศึกษา
33 นายรุสลัน  มะดาโอ๊ะ การสอนอิสลามศึกษา
34 นายมนัสนันท์  เชื้อผู้ดี การสอนอิสลามศึกษา
35 นายณัฐพงศ์  อาดำ อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
36 นางสาวอลิษา  ปังหลีเส็น อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
37 นายบัดโร  สะอะ อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
38 นางสาวรุซมี  มาหะมะ อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการต่อไปนี้
1. การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
ให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System) ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา 
ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในรอบถัดไปเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้สละสิทธิ์ได้ ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. กำหนด (สละสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS)

3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th

4. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ติดตามประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนและรับนักศึกษา  http://regist.pn.psu.ac.th/main/

5. การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ติดตามรายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนและรับนักศึกษา  http://regist.pn.psu.ac.th/main/

6. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.1) นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.2) นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนด

7. การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2241 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ)
โทรสาร  073-348726  เว็บไซต์ https://fais.psu.ac.th/  
 

ไฟล์แนบ

3-2401 ผู้ผ่านโควตา 2565.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn