ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเทียบโอนและรับโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564


ตามที่คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเทียบโอนและรับโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา จำนวน 5 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 นางสาวไอรีญ  อาดุลยพัฒน์ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
2 นางสาวซารีฟานร์  มามะ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
3 นายซุลกิฟลี  กอเห็ง อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
4 นายยะห์ยา  อามะ กฎหมายอิสลาม
5 นางสาวฟาดีล๊ะ  ดือเระสาและ อิสลามศึกษา

1. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
1.1 การค้นหารหัสนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/357ExxY
1.2 การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนตัว (สน.1-2) วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564 ให้นักศึกษาคีย์ข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนตัวตามความเป็นจริง โดยให้นักศึกษาคีย์ข้อมูลพื้นฐาน สถานที่ติดต่อ ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดา ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลผู้อุปการะ ข้อมูลผู้ที่ติดต่อได้ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.psu1-2.psu.ac.th เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงจะดำเนินการข้อ 1.3 ต่อไปได้
1.3 การอัพโหลดหลักฐานรายงานตัว หลักฐานที่ต้องอัปโหลด มีดังนี้
     1) รูปถ่ายชุดนักศึกษา รูปถ่ายภาพสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ นักศึกษาชายควรปรับแต่งทรงผมให้เรียบร้อย และไม่มีหนวดเคราในรูปถ่าย นักศึกษาหญิงสวมผ้าคลุมศีรษะให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
     2) บัตรประจำตัวประชาชน
     3) ใบประมวลผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) หน้าที่ 1 และหน้าที่ 2 หากเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้แนบฉบับแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษด้วย
     4) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
1.4 การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อนจึงจะมีสิทธิ์กดยืนยันรายงานตัวเป็นนักศึกษาในระบบ โดยสามารถเลือกรูปแบบการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจาก 2 รูปแบบ ดังนี้
     รูปแบบที่ 1 ชำระเต็มจำนวน
     รูปแบบที่ 2 แบ่งชำระ 4 งวด (งวดละเท่า ๆ กัน)
งวดที่ วันที่
งวดที่ 1 หรือชำระเต็มจำนวน 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564
งวดที่ 2 15-30  พฤศจิกายน 2564
งวดที่ 3 1-31 ธันวาคม 2564
งวดที่ 4 1-31 มกราคม 2565
หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกกรณี แม้ว่าท่านจะสละสิทธิ์การเข้าศึกษาภายหลังก็ตาม

นักศึกษาที่เลือกรูปแบบการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบแบ่งชำระ 4 งวดต้องชำระตรงตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น นักศึกษาที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดต้องชำระค่าปรับในอัตราวันละ 50 บาท แต่รวมค่าปรับทั้งหมดแล้วไม่เกิน 500 บาทต่อภาคการศึกษา
วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถชำระผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น โดยนักศึกษาต้องพิมพ์ (Print) ใบนำชำระ (bill Payment) ในหน้าแรกของเว็บไซต์ SIS https://sis.pn.psu.ac.th  โดยชำระเต็มจำนวนหรือชำระงวดที่ 1 ด้วย 2 วิธี ดังนี้
     วิธีที่ 1 ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร โดยนำใบ Pay In ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้ทั่วประเทศ การชำระวิธีนี้ ต้องเสียค่าบริการธนาคาร 10 บาท
     
วิธีที่ 2 ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Mobile banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยวิธีการสแกนบาร์โค้ด (Barcode) ที่ปรากฏในใบ Pay In การชำระด้วยวิธีนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
1.5 วันเวลาและขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กดยืนยันรายงานตัว วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไซต์ http://www.psu1-2.psu.ac.th หากไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
1.6 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เมื่อนักศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้วหรืออย่างน้อย 1 งวด ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองที่ https://sis.pn.psu.ac.th ตั้งแต่เวลา 08.30-24.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่ กลุ่มผู้ลงทะเบียนเรียน
วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 - นักศึกษารหัส 56 - 60 ทุกหลักสูตร
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 - นักศึกษารหัส 61 ทุกหลักสูตร
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 - นักศึกษารหัส 62 ทุกหลักสูตร
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - นักศึกษารหัส 63 ทุกหลักสูตร
วันอังคารที่ 2 - วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 - นักศึกษารหัส 64 ทุกหลักสูตร
วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 - นักศึกษาทุกรหัส

ขอให้นักศึกษาศึกษาคู่มือการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ SIS ได้ที่ https://bit.ly/enroll1213 โดยรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่นักศึกษากำลังศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษาถูกต้อง นักศึกษาต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน

 

ไฟล์แนบ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเทียบโอน.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn