ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการ "ทุนจัดสรรซะกาตคณะวิทยาการอิสลาม" (รอบที่ 1/1)


ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2564  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการ "ทุนจัดสรรซะกาตคณะวิทยาการอิสลาม" (รอบที่ 1/1) ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในโครงการดังกล่าว ดังรายชื่อต่อไปนี้
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 นายสาธิต  ม่วงมั่น อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
2 นางสาวฮัสนีดา  มูซอ การสอนอิสลามศึกษา
3 นายอิมาดุ๊ดดีน  ขรีดาโอ๊ะ การสอนอิสลามศึกษา
4 นายณัฐนัย  หญ้าปรัง อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม
5 นางสาวกัซมี  สาและ อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการต่อไปนี้
1. การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
ให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System) ทางเว็บไซต์ http://student.mytcas.com ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา 
ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในรอบถัดไปเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้สละสิทธิ์ได้ ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. กำหนด (สละสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS)

3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th

4. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ติดตามประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนและรับนักศึกษา  http://regist.pn.psu.ac.th/main/

5. การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ติดตามรายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์ของงานทะเบียนและรับนักศึกษา  http://regist.pn.psu.ac.th/main/

6. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.1) นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.2) นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนด

7. การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2241 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ)
โทรสาร  073-348726  เว็บไซต์ https://fais.psu.ac.th/  
 

ไฟล์แนบ

3-2403 ผู้ผ่านทุนซะกาต 2565.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn