ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเทียบโอนและรับโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564


ตามที่คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเทียบโอนและรับโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้าศึกษาในคณะวิทยาการอิสลาม ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
1 นางสาวไอรีญ  อาดุลยพัฒน์ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
2 นางสาวซารีฟานร์  มามะ อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
3 นายซุลกิฟลี  กอเห็ง อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
4 นายยะห์ยา  อามะ กฎหมายอิสลาม
5 นางสาวฟาดีล๊ะ  ดือเระสาและ อิสลามศึกษา


การสอบสัมภาษณ์
คณะวิทยาการอิสลาม กำหนดสอบสัมภาษณ์ทางระบบออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ ในวันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. โดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้ากลุ่มสอบสัมภาษณ์ ชื่อกลุ่ม "สอบสัมภาษณ์งานรับนักศึกษา"


การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะวิทยาการอิสลาม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ fais.psu.ac.th ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว  ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานรับนักศึกษา ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์  073-313928 - 45 ต่อ 2240 หรือ 086-9634063 (ในวันและเวลาราชการ)  โทรสาร  073-348726 อีเมล masnee.h@psu.ac.th เว็บไซต์ fais.psu.ac.th  
 

ไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์-เทียบโอน.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn