ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จากเงินบริจาคและซะกาต คณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2564


ตามที่คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้สัมภาษณ์ผู้สมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  - 1 สิงหาคม 2564 นั้น  ในการนี้ งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ได้ดำเนินการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา จากเงินบริจาคและซะกาต คณะวิทยาการอิสลาม ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน 40 ทุนๆละ 5,000 บาท ดังนี้
 
ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชั้นปี
1 นางสาว จิราภรณ์ เจ๊ะแวสนิ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6120410039 ชั้นปีที่ 4
2 นาย อาดือนัน มอลอ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6120410071 ชั้นปีที่ 4
3 นางสาว ฮานีสาร์  มะมิง อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6120410078 ชั้นปีที่ 4
4 นาย รอซาลี บินเปาะมุ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6120410094 ชั้นปีที่ 4
5 นางสาว ซีฟาอ์ ดาราแม การสอนอิสลามศึกษา 6120414005 ชั้นปีที่ 4
6 นางสาว รอฮานา ตาเยะ การสอนอิสลามศึกษา 6120414025 ชั้นปีที่ 4
7 นาย สะมะแอ ยะมะกา การสอนอิสลามศึกษา 6120414059 ชั้นปีที่ 4
8 นางสาว อิลฮัม สะตียา การสอนอิสลามศึกษา 6120414033 ชั้นปีที่ 4
9 นาย นาวาวี มีลาเจ๊ะมา เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 6120410081 ชั้นปีที่ 4
10 นางสาว ศิริพร ยะลาน อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6220410095 ชั้นปีที่ 3
11 นาย มูฮัมหมัดอิรฟัน บินเจ๊ะมะ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6220410096 ชั้นปีที่ 3
12 นาย Chao Ma อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6220410142 ชั้นปีที่ 3
13 นาย ฮารณ  ยูโซะ อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 6320410281 ชั้นปีที่ 3
14 นางสาว นูรฮาซีกีน เจ๊ะอาลี อิสลามศึกษา 6220410155 ชั้นปีที่ 3
15 นาย อาหมาด ยาป๊าก อิสลามศึกษา 6220410094  ชั้นปีที่ 3
16 นางสาว นุรฮายยู สออิสระ การสอนอิสลามศึกษา 6220410017 ชั้นปีที่ 3
17  นางสาว ฮาสานะห์ ดามุ การสอนอิสลามศึกษา 6220410108 ชั้นปีที่ 3
18 นาย นัฟรอน เจ๊ะดีรอกี กฎหมายอิสลาม 6220410126 ชั้นปีที่ 3
19 นางสาว อาซีซะห์ บากา เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 6220410061 ชั้นปีที่ 3
20 นางสาว ซัลมี สาและ อิสลามศึกษา 6320410101 ชั้นปีที่ 2
21 นางสาว ยัสมี ดือเระ การสอนอิสลามศึกษา 6320410024 ชั้นปีที่ 2
22 นางสาว นุรซาฟะห์ มะเซ็ง การสอนอิสลามศึกษา 6320410118 ชั้นปีที่ 2
23 นางสาว นูเราะห์ อาแว การสอนอิสลามศึกษา 6320410121 ชั้นปีที่ 2
24 นางสาว ไลลา เด็นสว่าง การสอนอิสลามศึกษา 6320410124 ชั้นปีที่ 2
25 นางสาว อามาณี ดือมาลี การสอนอิสลามศึกษา 6320410127 ชั้นปีที่ 2
26 นางสาว นุรฮายาตี สะมะแอ การสอนอิสลามศึกษา 6320410088 ชั้นปีที่ 2
27 นางสาว อุมมาฮาบีบะฮ์ สัมฤทธิ์ กฎหมายอิสลาม 6320410275 ชั้นปีที่ 2
28 นาย มูฮัมหมัดฟัตฮีย์ สาแม็ง กฎหมายอิสลาม 6320410243 ชั้นปีที่ 2
29 นางสาว ปาการียะห์ ซี เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 6320410100 ชั้นปีที่ 2
30 นางสาว อารีนี สมาแอ เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 6320410131 ชั้นปีที่ 2
31 นาย อิรฟาน ลูกเล็ก เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม 6320410046 ชั้นปีที่ 2
32 นางสาว อาดีละ หาแวบือซา อิสลามศึกษา 6420410077 ชั้นปีที่ 1
36 นางสาว นูรู หะมะ อิสลามศึกษา 6420410072 ชั้นปีที่ 1
37 นางสาว ซาปูเราะ ยูโซะ อิสลามศึกษา 6420410145 ชั้นปีที่ 1
38 นางสาว ตอยยีบะห์ บาเหะ กฎหมายอิสลาม 6420410117 ชั้นปีที่ 1
39 นาย มุสลิม บินฮะเก็ต นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม 6420410179 ชั้นปีที่ 1
40 นางสาว หนิซามีฮะห์ หนิสาเร๊ะ การสอนอิสลามศึกษา 6420410134 ชั้นปีที่ 1


ทั้งนี้  นักศึกษาที่มีรายชื่อข้างต้นให้ดำเนินดังนี้
1.การดาวน์โหลดเอกสารใบสำคัญรับเงินตาลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1NPfVwmHFtsq72Cm-bWRIRWYei-fjr1BB/view?usp=sharing  กรอกรายละเอียด พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรนักศึกษา(กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาให้แทนสำเนาบัตรประจำตัวประชน) และสำเนาบัญชีธนาคาร(ต้องเป็นชื่อนักศึกษาเท่านั้น)  ส่งกลับทางไปรษณีย์มายังที่ งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  181  หมู่ที่ 6 ถ.เจริญประดิษญ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ 94000 ตั้งแต่วันที่ 17 – 20 กันยายน 2564 สำหรับนักศึกษาอยู่บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สามารถส่งมาด้วยตนเองได้
2. ให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามลิงค์นี้  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezf_48gizuiktg7k1jghfPc1DKJZ3dh_eSQj5unpuqFz5w9Q/viewform?pli=1   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณยาฮารี กาเซ็ง งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม  เบอร์โทร 084-9987045
 

ไฟล์แนบ

สำเนาประกาศทุน.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn