ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)รูปแบบให้ยืมเพื่อใช้การเรียนการสอน 

ตามที่ งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ได้รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา(Notebook) จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จำนวน 10 เครื่อง และ จากคณะวิทยาการอิสลาม จำนวน 10 เครื่อง เพื่อมอบให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ใช้ในการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบให้ยืม   โดยกำหนดให้กับนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564  จำนวน 20 คน และภาคการศึกษาที่ 2/2564  จำนวน 20 คน นั้น  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา ดังนี้
 
1.รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา ภาคการศึกษา 1/2564
ลำดับ ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชั้นปี
1 นางสาวอัฟนาน เสะเเม 6320410193 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 3
2 นางสาวนลิณี วาหะรักษ์ 6420410087 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1
3 นางสาวอิขรีมะห์ มะ 6420410112 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1
4 นางสาวซีตีอาอีเสาะ สาและ 6420410082 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1
5 นางสาวอานีรา ฮามะ 6420410109 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1
6 นางสาวปาริษา​ เก็งมะลาพี 6420410218 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นที่ปี่ 1
7 นายบินยามีน สาและ 6420410155 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นที่ปี่ 1
8 นางสาวรอฮานี เจ๊ะอาลี 6420410201 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1
9 นางสาวนูรไมซัน  ยูโซ๊ะ 6320410223 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1
10 นายสุวัตร์ ดอละมีดิน 6420410062 นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม ชั้นปีที่ 1
11 นางสาวอัสวานี​ สันหมาด 6420410065 นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม ชั้นปีที่ 1
12 นางสาวสามีฮะ หวันสนิ 6420410061 นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม ชั้นปีที่ 1
13 นางสาวนูรอิรฟะห์ ลีเด็ง 6420410003 กฏหมายอิสลาม ชั้นปีที่ 1
14 นายซอลิส เกนุ้ย 6320410133 กฎหมายอิสลาม ชั้นปีที่ 2
15 นางสาวนูรอัยนีย์ หมุนนุ้ย 6420410023 การสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1
16 นายอาทิตย์ ราชนิยม 6420410040 การสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1
17 นางสาวฮาบีบะห์​ บินอีซอ 6420410139 การสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1
18 นางสาวรอกีเย๊าะ มะสูและ 6420410031 การสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1
19 นางสาวนูรู หะมะ 6420410072 อิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1
20 นางสาวฟาร์ซีลา อาแว 6420410073 อิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1
 
2.รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา ภาคการศึกษา 2/2564
ลำดับ ชื่อ - สกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชั้นปี
1 นางสาวการีมะห์ หะมะ 6320410196 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2
2 นางสาวฮัสณี หะยีสาและ 6320410278 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2
3 นางสาวซาฟูเราะห์ เจะแวมาแจ 6320410145 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2
4 นางสาวรุสนี  กูโน 6320410153 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2
5 นางสาววิลดาน อับดุลเลาะ 6320410251 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2
6 นายซีฮาบุดดิน บูโก๊ป 6320410209 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2
7 นางสาวนัชวา กาลันจิ 6320410146 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2
8 นายฮิลมี  บูกา 6320410282 อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2
9 นาย มูฮัมหมัดฟัตฮีย์ สาแม็ง 6320410243 กฎหมายอิสลาม  ชั้นปีที่ 2
10 นายอิลฟัน อามิง 6320410274 กฎหมายอิสลาม ชั้นปีที่ 2
11 นางสาวเนาวัร​ มูซอ 6420140056 นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม ชั้นปีที่ 1
12 นางสาวซัลมา มะเกะ 6420410050 นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม ชั้นปีที่ 1
13 นางสาวนูรฮารีซ สาแม 6420410024 การสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1
14 นางสาวนูรีดา ปาละมูมิง 6420410025 การสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1
15 นายฮัมดี แวดาโอะ 6420410044 การสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1
16 นางสาวโซเฟียณีย์ มูหะมะวีเย๊าะ 6420410015 การสอนอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1
17 นางสาวอาอีเซ๊าะ กะจิ 6220410044 อิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 3
18 นางสาวสาปีเนาะ กัรแซ 6320410137 อิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 2
19 นางสาวอัฟนัน ดาเรง 6320410262 อิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 2
20 นางสาวอาดีละ หาแวบือซา 6420410077 อิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอให้ผู้ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา อ่านรายละเอียดดังที่ได้แนบมาพร้อมนี้ และจะดำเนินการมอบให้กับนักศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยทางคณะจะติดต่อไปอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ไฟล์แนบ

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา.pdf ดาวโหลด
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn