ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ด้วยคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้คณะวิทยาการอิสลาม ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
1.2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
1.4) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
1.5) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่น
1.6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.7) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.9) ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.10) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
1.11) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น
1.12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
1.13) ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี กรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2. ตำแหน่งที่รับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1) ตำแหน่ง อาจารย์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
2.2) วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต)

3. ระยะเวลาการจ้าง
จะดำเนินการจ้างคราวละไม่เกิน 1 ปี ซึ่งจะต่อสัญญาจ้างปีต่อปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน

4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในวันและเวลาราชการ
โทร. 0-7331-3930-50 ต่อ 1577 หรือ 080-9453815
- การรับสมัคร                                          ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก           วันที่ 23 เมษายน 2564
- สอบข้อเขียน                                         วันที่ 30 เมษายน 2564
- ประกาศผลการสอบข้อเขียน                     วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
- สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน               วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก                     วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
- รายงานตัว/เริ่มปฏิบัติงาน                         ตั้งแต่วันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564

6. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
6.1) ใบสมัครจำนวน 1 ชุด
6.2) หนังสือแนะนำตัวผู้สมัคร หรือประวัติส่วนตัว (Resume) จำนวน 1 ชุด
6.3) สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) อย่างละ 1 ชุด
6.4) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ชุด
6.5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ชุด
6.6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนจำนวน 2 รูป (ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)
6.7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
6.8) หากเป็นเพศชายให้แนบหนังสือสำคัญแบบ สด.8 หรือสำเนาใบรับรองผลการเข้ารับการตรวจเลือกทหาร แบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางทหาร จำนวน 1 ชุด
* หมายเหตุ: สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง”

7. รายละเอียดการคัดเลือก
7.1) สอบข้อเขียน (100 คะแนน)
- ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ขอบเขตของเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
7.2) สอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอน (100 คะแนน)   
- เลือกเรื่องที่มีความถนัดในขอบเขตของเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 เรื่อง โดยสาธิตการสอน 15 นาที (เมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้ว)
                       
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับคัดเลือก จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

9. ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 100 บาท


 
+66-7333-1305
pr.fais@g.psu.ac.th
Line Official
Facebook Messenger
LinkedIn